Deň otvorených dverí na SGPO

Súkromná spojená škola European English School, 5. decembra 2018 10:09

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, SOLIVARSKÁ 28, PREŠOV – „SGPO“ otvorí svoje brány nielen tým, ktorí majú záujem o štúdium, ale aj ich rodičom, výchovným poradcom, metodikom a učiteľom.

Prešov 5. decembra (SkolskyServis.sk) - Súkromné gymnázium je netradičnou, modernou školou s celoslovenskou pôsobnosťou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer, kde sa chápe osobnosť študenta ako bytosť slobodná, činná, tvorivá a zodpovedná, kde výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti, ktorú plnohodnotne vníma a poznáva seba samého.

Súkromné gymnázium ako jediná škola v Slovenskej republike poskytuje bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku už od 1. ročníka štúdia s povinným vyučovacím jazykom slovenským a anglickým ponúkajúc možnosť štúdia v pilotnom programe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR založenom na záujme žiaka, ktorý podporuje rozvoj kompetencií a umožňuje štúdium predmetov podľa vlastného záujmu už po skončení prvých troch rokov štúdia.

Foto: TASR

Súkromná spojená škola European English School (Súkromná spojená škola European English School)

Sme modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore, ktorá žiakom poskytuje bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku už od prvého ročníka s možnosťou absolvovať moderné vzdelávanie podľa najnovšej koncepcie rozvíjajúcej kompetencie žiaka, tvorivosť a kreatívnosť. Sme pilotnou školou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v overovaní nového modelu bilingválneho vzdelávania. Štúdium na gymnáziu je päťročné a na základnej škole je 8 - ročné. Prebieha v moderne vybavených multimediálnych, interaktívnych učebniach a jazykových laboratóriách pod vedením kvalifikovaných učiteľov aj zahraničných učiteľov. Škola poskytuje žiakom možnosť vzdelávať sa podľa vlastného záujmu, pripravuje ich pre reálny život, motivuje pre ďalšie vzdelávanie, nepreťažuje ich a umožňuje im kvalitnejšiu prípravu na monitor, maturitu a štúdium na VŠ. Našim vzdelaným a tvorivým učiteľom, profesionálnym zahraničným lektorom na žiakoch záleží. Snažíme sa žiakom vytvárať priestor pre aktívnu komunikáciu, partnerský dialóg, mimoškolské aktivity a spoluprácu na projektoch. Jednoducho toto sme my!

Téma TASR