Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

PaedDr. Helena Čižmárová, 27. januára 2016 8:10

Škola svoje brány otvorí nielen tým, ktorí majú záujem o štúdium, ale aj ich rodičom, výchovným poradcom, metodikom, učiteľom.

Foto:Košice 27. jnauára (SkolskyServis.sk) - Gymnázium sv. Košických mučeníkov patrí medzi renomované vzdelávacie inštitúcie. Škola dosahuje kvalitné hodnotenie inštitútom pre ekonomické otázky INEKO, disponuje kvalitnými atestovanými pedagógmi. Vzdelávanie prebieha v zmysle platnej legislatívy. Rodinné prostredie, individuálny prístup, vzdelanie a výchova tvoria piliere vzdelávacieho systému. Písomné prijímacie skúšky sú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Každý žiak (po prijatí) získava iPad ako pomôcku na skvalitnenie vzdelávania v škole i počas domácej prípravy. Gymnázium je zapojené do programu Európskej únie Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v rámci vzdelávania, mládeže a športu. Úspešne sme zvládli projekt v rámci operačnej výzvy EÚ - Premena tradičnej školy na modernú, ktorého výsledkom je kvalitatívne vyššia úroveň vzdelávania. V prírodovedných predmetoch využívame americký systém zberu a vyhodnocovania dát Vernier, ktorý dokáže analyzovať dáta namerané v odborných laboratóriách a je kompatibilný s iPadmi. Škola je pripojená k internetu vysokorýchlostnou optickou akademickou sieťou, ktorá zaručuje aktívne využitie iPadov vo všetkých predmetoch a naše gymnázium sa stáva lídrom v používaní Apple technológií na východnom Slovensku.

Foto:


Gymnázium ponúka aj možnosť profilovať sa v cudzích jazykoch, v divadelnej tvorbe, v tvorbe školského časopisu i v prírodovednom zameraní. Škola dosahuje nadpriemerné výsledky v certifikovaných meraniach. V maturitnom ročníku sa študenti špecializujú podľa záujmu, aby sa dôkladne pripravili na maturitu i na prijímacie skúšky. Uplatnenie absolventov na univerzitách vo svete i na Slovensku je viac ako 90%-né. Gymnázium študentom ponúka doučovanie z akademických predmetov, aj prípravu na prijímacie pohovory na vysoké školy. Vo voľnom čase je študentom k dispozícii ZUŠ, knižnica a študentská čajovňa. Škola organizuje zaujímavé exkurzie, vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu, mimoškolské aktivity a spoluprácu na projektoch. Tak neváhajte a príďte sa dňa 27. januára pozrieť k nám.

Téma TASR