Cvičná hala s polygónom v SSOŠ DSA v Trebišove nadobúda svoju tvár

Školský servis, 22. marca 2018 8:06

Na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove práve ukončila špecializovaná rakúska firma montáž prístrojov do novej tréningovej haly.

Vizuál haly Foto: SSOŠ DSA v TrebišoveTrebišov 22. marca (SkolskyServis.sk) - O tomto unikátnom zariadení sme sa porozprávali s riaditeľom školy Miroslavom Tóthom.

1. Prečo ste sa rozhodli postaviť novú cvičnú halu ?

V týchto priestoroch budú absolvovať študenti odboru technik vodár vodohospodár v prvom a druhom ročníku praktickú časť výučby. Pred dvoma rokmi sa stala naším novým zriaďovateľom spoločnosť Deutsch - Slowakische Akademien, ktorá na škole podporuje rozvoj duálneho vzdelávania podľa nemeckého modelu. Výsledkom tohto procesu bolo aj vytvorenie nového perspektívneho odboru, v ktorom spolupracujeme s firmami Východoslovenská vodárenská spoločnosť a Slovenský vodohospodársky podnik.

2. Ako budete halu využívať ?

Jej súčasťou sa stane aj vonkajší cvičný polygón, ktorého výstavba finišuje. Pre praktickú výučbu by mala byť pre študentov k dispozícii od začiatku nového školského roka. Pôjde o cvičné zariadenie, ktoré bude na Slovensku unikátne a umožní výučbu simulovaného zisťovania porúch vodovodného potrubia. Zriaďovateľ investuje do výstavby haly a podzemného polygónu niekoľko stotisíc eur.

Zariadenie haly Foto: SSOŠ DSA v Trebišove


3. Akú majú študenti v študijnom odbore technik vodár vodohospodár po maturite perspektívu?

Pre budúce uplatnenie je veľmi dôležitá prax už počas štúdia. Naši študenti ju absolvujú v 3. a 4. ročníku v spomenutých partnerských firmách. Keďže im už dlhšie obdobie chýbajú noví kvalifikovaní stredoškolsky vzdelaní odborníci, budú mať naši maturanti veľkú šancu zamestnať sa práve v nich.

4. Aký je záujem o štúdium u vás?

Škola má v súčasnosti takmer 300 žiakov a tri odbory – Technik vodár vodohospodár, Biotechnológia a farmakológia a Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Záujem o naše odbory sa každoročne zvyšuje. Vlani sme prijali 70 nových študentov a pre budúci školský rok, podľa doterajších predbežných údajov, budeme môcť počítať s ešte vyšším počtom záujemcov.

5. Z akých zdrojov realizujete také veľké investície do vybavenia školy? Musia žiaci za štúdium platiť?

Musím zdôrazniť, že štúdium na našej škole je bezplatné. Rozsiahlu modernizáciu budovy školy, učební aj dielní, ako aj rekonštrukciu internátu zabezpečil zriaďovateľ z vlastných zdrojov. Ďalším zdrojom finančných prostriedkov, ktorým chceme v budúcnosti zabezpečiť skvalitňovanie výučby, by sa mali stať plánované podnikateľské aktivity. Získali sme akreditáciu na rekvalifikačné kurzy, ktoré chceme v budúcom období naštartovať. Novú cvičnú halu s polygónom plánujeme využívať, popri už spomínanej praktickej výučbe našich študentov, aj na komerčné školenia pre firmy.

Súvisiace články:

V trebišovskej škole postavia unikátny výučbový polygón

Téma TASR