Akýsi, akísi, taký istý, takí istí, iný, iní

Mária Škultétyová, 11. marca 2019 8:33

Písanie týchto zámen niekomu robí problémy.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bratislava 11. marca (SkolskyServis.sk) - Potom sa stane aj to, že v novinách čítame titulok: „Akýsi nevzdelanci hovoria v televízii a upchávajú hubu odborníkom!“ Zámeno akýsi bolo napísané chybne; je to nominatív plurálu, preto malo mať správny tvar akísi.

Kedysi sa ma začínajúca kolegyňa pýtala, prečo v spojení akýsi chlapec píšeme slovo akýsi na konci s mäkkým i, keď je to jednotné číslo.

Odpovedala, som jej, že

akýsi je jednotné číslo neurčitého zámena, ktoré sme utvorili z opytovacieho zámena aký a nesamostatnej častice -si. V nominatíve singuláru má tvar akýsi chlapec a v nominatíve plurálu akísi chlapci.
V školskej praxi som sa najčastejšie stretávala s chybami v nominatíve plurálu podľa vzoru pekní a tiež s chybným skloňovaním neurčitých zámen, keď žiaci namiesto akýchsi povedia akýsich a pod.

Ako ich skloňujeme

Tvrdo zakončené zámená, ktoré majú tvar prídavných mien, skloňujeme podľa vzoru pekný/-í: dajaký/í, dáky/i, nejaký/í, voľajaký/í, voľáky/i, ten istý/tí istí, taký istý/takí istí, každý (plurál: všetci- m. r. živ., všetky – ostatné rody), samý/í, nijaký/í, mäkko zakončené zámená skloňujeme ako cudzí: ničí, dačí, čísi, inakší, ničí, niečí, voľačí, dačí.

Pri neurčitých zámenách skloňujeme iba opytovaciu časť zámena, nesamostatné častice, ktoré píšeme ako predponu alebo príponu, zostávajú bezo zmeny: jednotné číslo: N aký -si chlapec, G akého -si chlapca, D akému -si chlapcovi, A akého -si chlapca, L. (o) akom -si chlapcovi, akým -si chlapcom; množné číslo: N akí -si chlapci, G akých -si chlapcov, D akým -si chlapcom, A akých -si chlapcov, L (o) akých -si chlapcoch, s akými -si chlapcami.
Téma TASR