Aj oni sú naši... - projektový deň kežmarských gymnazistov

Daniela Čekovská, 21. februára 2018 13:39

Reportáž o projektovom dni na kežmarskom gymnáziu, ktorý bol venovaný absolventom školy pri príležitosti 90. výročia založenia slovenských gymnaziálnych tried.

Kežmarok 22. februára (SkolskyServis.sk) - V jeseni 1927 sa v Kežmarku začalo vyučovanie v slovenských gymnaziálnych triedach, ktoré boli zriadené pri nemeckom evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu. Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia ich založenia sa uskutočnila už v júni 2017. Aktivity žiakov a učiteľov školy v priebehu tohto školského roka sa nesú v duchu spomínaného výročia.

Aj oni sú naši... - projektový deň kežmarských gymnazistov Foto: Archív - Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku


Najznámejšou a dnes už tradičnou aktivitou školy je projektový deň. Jeho 9. ročník s názvom Aj oni sú naši... bol venovaný tomuto významnému jubileu školy. Cieľom triednych projektov bolo zmapovať životné cesty a osudy čo najväčšieho počtu z takmer 6 500 absolventov školy, ktorých oblasť pôsobenia bola alebo je jedna z desiatich vopred určených (1. náboženstvo, charita, dobrovoľníctvo, 2. šport, 3. humanitné vedy, 4. prírodné vedy, 5. verejná a štátna správa, 6. umenie a kultúra, 7. zdravotníctvo, 8. technické vedy a IT, 9. biznis a manažment, 10. masmediálna komunikácia a literárna tvorba).

Žiaci pracovali na projekte dlhodobo, komunikovali s absolventmi školy, mnohých osobne navštívili na pracovisku alebo v domácom prostredí.

Žiakov školy prijal zrejme najstarší žijúci absolvent školy pán Ján Dučák, ktorý maturoval v roku 1944 a oblasťou jeho pôsobenia bolo chemické inžinierstvo.

Zástupcovia II. A triedy navštívili v Bratislave prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., významného slovenského fyzika (maturitný ročník 1948/49), doc. RNDr. Mariana Dydu, CSc., mineralóga (maturitný ročník 1961/62) a Mgr. Matúša Hyžného, PhD., paleontológa (maturitný ročník 2002/03).

Žiakov I. A na fare v Žakovciach prijali Ing. Mgr. Marián Kuffa, rímskokatolícky kňaz (maturitný ročník 1978/79), ktorý sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti a PhDr. Ing. Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity (maturitný ročník 1986/87), ktorý prijal pozvanie na besedu.

II. B v rámci projektu mala možnosť nahliadnuť do práce hneď dvoch primátorov, a to PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka , primátora Kežmarku (maturitný ročník 1991/1992) a JUDr. Štefana Bieľaka, primátora Spišskej Belej (maturitný ročník 1992/93).

Trieda III. B v odbore zdravotníctvo oslovila najväčší počet absolventov – lekárov, lekárnikov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve.

Veľkou motiváciou pre žiakov III. C sú osobné rozhovory a komunikácia s odborníkmi v IT oblasti, ktorí sú úspešní doma i v zahraničí (Ing. Marián Pustulka, maturitný ročník 1973/74, Ing. Daniel Novák, maturitný ročník 2005/06, Ing. Tomáš Hozza, maturitný ročník 2006/07).

Maturantom zo IV. B porozprávala o štúdiu na gymnáziu a o svojej práci historička a spisovateľka PhDr. Nora Baráthová (maturitný ročník 1960/61).

Práca na projektoch bola zavŕšená triednymi prezentáciami v rámci projektového dňa Aj oni sú naši..., ktorý sa uskutočnil 19. februára v priestoroch školy. Jednotlivé triedy sa zmenili na literárnu kaviareň a vysielacie štúdio, operačnú sálu, izbu IT-študenta, stavenisko, súdnu sieň, telocvičňu, Wall Street, galériu, ateliér či kaplnku. Chodby školy a triedy sa zaplnili bývalými a súčasnými žiakmi, bývalými a súčasnými učiteľmi, z ktorých prevažná časť patrí tiež k absolventom školy, hosťami z radov verejnosti a žiakmi 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na našej škole. V triedach sa premietali videonahrávky z osobných rozhovorov, diskutovalo sa, spomínalo.

Prezentáciu neskorších víťazov z I. B spestrili svojou prítomnosťou aktívni športovci Mariana Tatranská , r. Ošková (maturitný ročník 1994/95), Patrik Tomaškovič (maturitný ročník 2010/11) a Matej Harabin (maturitný ročník 2016/17).

Súčasťou projektové dňa boli prednášky absolventov školy – vedcov a dobrovoľníčky.

Ako prvý sa žiakom, učiteľom a hosťom prihovoril RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (maturitný ročník 1958/59), významný slovenský astronóm, ktorého výskumná činnosť sa zameriava na slnečnú korónu. Jeho prednáška bola doplnená krátkym filmom o pozorovaní koróny počas úplného zatmenia Slnka v roku 2003.
O experimente ALICE na urýchľovači LHC v CERN-e porozprával záujemcom o jadrovú fyziku RNDr. Marek Bombara, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice (maturitný ročník 1995/96).
Rozprávka o upíroch – takto nazval svoju prednášku doc. MVDr. Branislav Peťko , DrSc. (maturitný ročník 1970/71) o kliešťoch, výskumom ktorých sa ako parazitológ intenzívne venuje.

Sériu prednášok zavŕšila Klára Živčáková (maturitný ročník 2012/13), ktorá sa ako dobrovoľníčka zúčastnila na misiách v Keni a Kirgizsku a pripravuje sa na pobyt v Ugande.

Ďakujeme všetkým absolventom, ktorí ochotou komunikovať so žiakmi a osobnou účasťou prispeli k úspešnému priebehu projektového dňa. Všetci ste pre súčasných žiakov vzorom a motiváciou!

Ďakujeme žiakom za aktívny prístup pri získavaní a spracovaní nadobudnutého materiálu a pútavé prezentácie v triedach. Aj keď porota určila víťazov v jednotlivých kategóriách, vyhrali sme všetci.

Absolventi školy, ktorí sa zatiaľ neozvali alebo neboli oslovení a chcú poskytnúť informácie, môžu nás kontaktovať na mailovej adrese absolventi@gymnaziumkk.sk.


Daniela Čekovská (Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok)

Som učiteľka matematiky a chémie. Chcela by som informovať o dianí na našej škole a príležitostne sa vyjadriť k téme stredného školstva na Slovensku.

Téma TASR