V ZŠ Škultétyho v Nitre pribudnú nové laboratóriá i odborná učebňa

TASR, 21. mája 2018 11:00

Škola vznikla na najväčšom nitrianskom sídlisku v školskom roku 1987/1988.

Nitra 21. mája (TASR) – Niekoľko tisíc detí vychovala počas svojej 30-ročnej existencie Základná škola (ZŠ) Škultétyho v Nitre. Škola vznikla na najväčšom nitrianskom sídlisku v školskom roku 1987/1988. Podľa slov súčasnej riaditeľky Henriety Martincovej ju v najsilnejších rokoch navštevovalo vyše tisíc žiakov, výučba musela byť zabezpečená v dvojzmennej prevádzke. V súčasnosti školu navštevuje 438 žiakov. „Demografická krivka opäť stúpa, za posledné štyri roky nám pribudlo vyše sto žiakov,“ zhodnotila riaditeľka.

Škola bola postavená veľkoryso, podľa projektu mala iba 18 kmeňových tried. Zvyšné priestory boli plánované ako učebne, oddychové zóny. „Postupne sa tie učebne podľa potreby prerábali na triedy. Dnes máme 22 tried a ešte stále máme kapacity na ich prípadné rozšírenie,“ potvrdila Martincová. Dostatočné priestory má škola aj na vytvorenie nových učební, ktoré plánuje vytvoriť. K počítačovým a jazykovým učebniam či k hudobnej miestnosti s klavírom i bubnami by mala v krátkom čase pribudnúť polytechnická odborná učebňa, jazykové laboratórium a fyzikálno-chemické laboratórium. „Máme už schválený projekt, ktorý bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu,“ potvrdila riaditeľka.

Modernizácia školy sa začala už pred troma rokmi, keď zriaďovateľ školy, mesto Nitra, zabezpečil rekonštrukciu vonkajšieho opláštenia budovy. O rok neskôr pribudlo multifunkčné ihrisko, zveľadený bol rekreačný areál školy. „Každý rok nám pribúda nové moderné vybavenie a didaktické pomôcky,“ zhodnotila Martincová. Aj vďaka tomu patrí škola podľa jej slov už niekoľko rokov nepretržite medzi štyri najlepšie nitrianske školy v testovaní žiakov, pričom výsledky testovania sa pohybujú nad celoslovenským priemerom.

V súčasnosti je škola zapojená do dvoch medzinárodných projektov v rámci programu Erazmus+. V rámci bilingválneho projektu Hands on CLIL, na ktorom spolupracuje nitrianska škola s ďalšími troma základnými školami v Portugalsku, Španielsku a Turecku, si žiaci rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti vo vybraných predmetoch prostredníctvom anglického jazyka. Zvýšiť záujem detí o prírodné vedy, techniku či matematiku, je cieľom projektu IKT cesta k vede, technike a matematike cez nadnárodnú spoluprácu a komunikáciu. Partnermi ZŠ Škultétyho v Nitre sú školy v Belgicku, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku a vo Fínsku.ZŠ Škultétyho v Nitre sa dostala do povedomia ľudí vďaka športu

Do povedomia verejnosti sa Základná škola Škultétyho v Nitre dostala aj vďaka výborným výsledkom svojich žiakov v športových súťažiach, predovšetkým v loptových hrách. Tie sa začali na škole rozvíjať už v roku 2005.

"Vtedy bolo na škole založené Centrum voľného času, ktoré bolo zamerané na hádzanú. To funguje dodnes, postupne sme ho však rozšírili a otvorili aj ďalšie oddelenia, tanečné, hudobné, spevácke," skonštatovala riaditeľka školy Henrieta Martincová. Škola je zapojená do Mestskej školskej ligy, organizuje rôzne športové turnaje a podujatia, lyžiarsky a plavecký výcvik.

Na športovanie majú žiaci vytvorené na škole ideálne podmienky. V roku 2016 pribudlo v areáli školy multifunkčné ihrisko, z finančných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli zrekonštruované obidve telocvične. Veľká slúži na loptové hry, menšia na gymnastiku.

V priebehu troch rokov plánuje škola rozšíriť detské ihrisko, ktoré využívajú najmä deti v školskom klube, a vybudovať vlastnú atletickú dráhu.

V areáli školy sa nachádza aj hokejová hala. "Často tu bývajú hokejové kempy, spolupracujeme s krasokorčuliarskym klubom. V bezprostrednej blízkosti školy je mestská športová hala, ktorú využívame najmä vtedy, keď organizujeme väčšie okresné alebo krajské súťaže," povedala Martincová. Škola spolupracuje s hádzanárskym a basketbalovým klubom, veľmi dobré výsledky však podľa slov riaditeľky dosahujú aj atléti, gymnastky, karatisti.

Žiaci ZŠ Škultétyho v Nitre znižujú množstvo netriedeného odpadu

Základná škola (ZŠ) Škultétyho v Nitre sa ako jediná nitrianska škola zapojila už pred štyrmi rokmi do medzinárodného programu Zelená škola. Environmentálne vzdelávací program pomáha deťom prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom a šetrnejšom prístupe k životnému prostrediu do každodenného života.

"Medzinárodný certifikát Zelená škola je platný dva školské roky, po dvoch rokoch sa urobí externé hodnotenie našej činnosti. Na začiatku ďalšieho dvojročného obdobia sme urobili audit, čo na našej škole funguje a čo nefunguje, čo treba zlepšiť," povedala riaditeľka školy Henrieta Martincová.

V tomto certifikačnom období sa škola zamerala na problematiku odpadov. "Naším spoločným cieľom je znížiť množstvo netriedeného komunálneho odpadu minimálne o päť percent. Okrem samotnej separácie odpadu zahŕňa tento cieľ aj veľa rôznych podporných aktivít. Spolu so žiakmi sa učíme hospodárne a ekologicky narábať s odpadmi, spolupracujeme pritom s rôznymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou odpadu, ale aj s rodičmi detí," povedala Martincová. Podľa jej slov sa projekt premieta do takmer všetkých vyučovacích predmetov. "Máme napríklad výstavku výtvarných prác detí, ktoré boli vytvorené z odpadových materiálov," skonštatovala riaditeľka.

Aktivity programu Zelená škola sú rozdelené do siedmich tém – zeleň a ochrana prírody, energia, voda, zelené nakupovanie, odpad, doprava, ovzdušie a jedlo. Počas prvých dvoch rokov realizácie projektu sa nitrianski školáci venovali téme zeleň a ochrana prírody. "Do projektu sa zapojili okrem detí a pedagógov aj rodičia a prevádzkoví zamestnanci školy. Podarilo sa nám zveľadiť školskú záhradu, vysadiť nové dreviny, vytvoriť pocitový chodník aj bylinkovú záhradu, hotel pre hmyz," priblížila aktivity Martincová.

Téma TASR