SOŠ elektrotechnická v Trnave je známa ako Energo

TASR, 12. novembra 2018 14:04, aktualizované 20. novembra 8:19

Jej vznik si vyžiadal sám život - atómová elektráreň v blízkych Jaslovských Bohuniciach a neskôr aj v Mochovciach potrebovali ľudí.

Trnava 12. novembra (TASR) – Pri pohľade na siluetu Trnavy v smere od Piešťan je internát Strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) jednou z prvých výškových budov, ktorú vidno. Na okraji mesta pri štvrti Kopánka ju otvorili v septembri roku 1982. Jej vznik si vyžiadal sám život - atómová elektráreň v blízkych Jaslovských Bohuniciach a neskôr aj v Mochovciach potrebovali ľudí.

"Federálne ministerstvo palív a energetiky v Prahe dalo súhlas, aby sa v Trnave postavila učňovská škola pre profesie výlučne zamerané na prevádzku a údržbu jadrových elektrární," povedala pre TASR riaditeľka SOŠE Iveta Bakičová. Názov bol Stredné odborné učilište energetické Trnava a ten vydržal až do septembra 2008. Škola vznikla ako komplexná s teoretickým vyučovaním, odborným výcvikom a internátnym zabezpečením. Bola jedinou svojho druhu a tak sa na štúdium hlásili chlapci z celého Slovenska. Hneď po svojom vzniku sa začala rýchlo rozvíjať a zaradila sa medzi najlepšie učilištia, nakoľko sa mohla opierať o vysoko kvalifikovaný potenciál pracovníkov jadrových elektrární.

Hlavný vchod na Strednú odbornú školu cv Trnave v pondelok 12. novembra 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj


Medzičasom sa v roku 2002 zmenil zriaďovateľ, z ústrednej úrovne prešlo zriaďovateľstvo na Trnavský samosprávny kraj a z učilišťa sa v zmysle zákona stala odborná škola. "Aj napriek týmto zmenám sme udržali tradíciu nevybočovať z elektrotechnických a energetických odborov, nepribudli žiadne gastro odbory ani nič podobné," uviedla Bakičová. Zachovávajú túto líniu doteraz a snažia sa stále hľadať a otvárať nové odbory. "Zväz zamestnávateľov v energetike nepretržite avizuje nedostatok stredného personálu kvalifikovaného pre energetiku," konštatovala riaditeľka školy, ktorú v Trnave prezývajú Energo.

Brány SOŠE za viac ako tri desaťročia opustili tisícky absolventov, ktorí sa zaradili do pracovného procesu. V priebehu rokov privítala aj viaceré vzácne návštevy, medzi nimi bol i prezident Rudolf Schuster.

Areál SOŠE pozostáva z viacerých objektov – pavilónov s triedami, odbornými učebňami a internátom, ktorý sa už dlhšie využíva aj na iný účel ako ubytovanie študentov SOŠE. "Momentálne tam máme okolo 80 našich žiakov. Poskytovali sme priestor aj odchovancom detského domova, ktorí prekročili prah dospelosti," povedala Bakičová. Dve poschodia má v prenájme Trnavská univerzita, ktorá tým rieši chronický problém absencie dostatočnej vlastnej kapacity internátov. "Ďalšiu časť využívala administratíva Výskumného ústavu jadrových elektrární (VÚJE), ale tí odchádzajú, tak riešime, ako ďalej s týmto priestorom," dodala Bakičová. Samostatný pavilón má v areáli školy školiace stredisko VÚJE, ktoré dlhodobo pripravuje špičkových pracovníkov pre oblasť energetiky z celého Slovenska. Škola má aj vlastný športový areál a telocvičňu.Na SOŠ elektrotechnickej v Trnave najviac rezonuje mechanik-elektrotechnik

So 650 až 700 žiakmi ročne nepatrí Stredná odborná škola elektrotechnicke (SOŠE) v Trnave medzi malé školy. Bývali počas jej vyše tridsaťročnej existencie aj lepšie časy, keď bola kapacita 900 študentov naplnená, na súčasnom počte sa odrazila demografická krivka i aktuálne preferovanie humanitného smerovania štúdia. SOŠE ponúka študentom štvorročné maturitné a trojročné učňovské odbory, s ktorými nebudú mať problém ujať sa na trhu práce.

"Náš najúspešnejší odbor je jednoznačne mechanik-elektrotechnik," konštatovala riaditeľka Iveta Bakičová, ktorá po viac ako dvoch desiatkach rokov pôsobenia na škole ako pedagogička zasadla v auguste za riaditeľský stôl. O absolventov podľa jej slov majú záujem elektrárne, automobilky, železnice. "V podstate všetky veľké firmy," dodala Bakičová. Už druhý rok majú žiakov tohto odboru na duálnom vzdelávaní. "Spolu ich je dvadsať, zmluvu máme s Groupe PSA Slovakia a ZSE, a.s.," informovala Bakičová. Záujem prejavili i ďalší, avšak zaradiť sa do systému duálneho vzdelávania nie je úplne jednoduchý proces. „Ani medzi študentmi a ich rodičmi táto otázka nie je úplne vžitá, treba ich informovať o výhodách, usmerňovať aj presviedčať,“ povedala. Praktické skúsenosti možno na SOŠE získať aj mimo duálneho vzdelávania, škola spolupracuje s viacerými spoločnosťami.

SOŠE pred šiestimi rokmi overovala ako jedna z troch odborných škôl na Slovensku životaschopnosť študijného odboru technik energetických zariadení budov. Financoval to neinvestičný EkoFond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. "Ide o prierezový odbor, študenti spoznajú taje strojárenstva, trochu stavebníctva i elektrotechniky. Sú žiadaní vo firmách, ktoré montujú do domácností a malých prevádzok plynové kotle či tepelné a fotovoltaické panely. Experiment sa u nás skončil v roku 2016, získali sme výborne vybavenú učebňu a na tomto základe pokračujeme my a teraz aj ďalšie školy na Slovensku ďalej," povedala Bakičová. Záujem na SOŠE je aj o študijný odbor grafik digitálnych médií, ktorý študujú aj dievčatá a technik informačných a telekomunikačných technológií.

V trojročných učebných odboroch majú odbor elektromechanik so zameraním na silnoprúdovú a úžitkovú techniku a ako jediní na Slovensku aj odbor mechanik-opravár pre plynárenské zariadenia. "Žiaľ, zatiaľ je záujem zamestnávateľov o absolventov tohto odboru väčší ako je záujem žiakov o jeho štúdium. Ja verím, že sa to postupne zmení a počet študentov sa zvýši," dodala Bakičová.

Riaditeľka na svoje miesto nastúpila s víziou zatraktívniť školu pre žiakov základných škôl a pritiahnuť ich k štúdiu na SOŠE. Má úmysel rozšíriť portfólio študijných možností. "Obzerám sa, čo by bolo pre nás vhodné. Teraz ma inšpiroval odbor energetik v Kroměříži, ktorý vychováva pracovné sily pre elektráreň v Dukovanoch," povedala Bakičová.

Zo SOŠ elektrotechnickej v Trnave vychádzajú odborníci i športovci

Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE) v Trnave poskytuje svojim študentom mimo vyučovania dostatok možností na kultúrne, športové či spoločenské vyžitie. Každý školský rok otvára viaceré krúžky, do ktorých sa môžu zapísať a podieľať sa na ich činnosti. Krúžky pomáhajú žiakom rozvíjať ich zručnosti a možno preto nie je náhodou, že medzi absolventmi SOŠE sú aj viacerí známi športovci.

"My máme k dispozícii nielen moderné učebne, laboratóriá a dielne, ale aj veľkú telocvičňu, športový areál, futbalové ihrisko, atletickú dráhu a posilňovňu. Na nich vyrástli napríklad dnes už známi futbalisti – bratia Ľuboš Hanzel, aktuálny hráč Shalke Gelsenkirchen v Nemecku a reprezentant Slovenska a Tomáš Hanzel, člen tímu Spartaka Trnava. Chodil k nám aj Roman Procházka, ktorý zo Spartaka prešiel do Plzne," spomenula nedávnych absolventov riaditeľka školy Iveta Bakičová. Ďalší futbalista Matúš Repa, ktorý prestúpil do talianskej ligy, je ešte stále žiakom SOŠE a druhák na odbore mechanik počítačových sietí, kickboxer Patrik Nitecký sa umiestňuje na popredných miestach medzinárodných šampionátov.

"Absolventi nie sú úspešní len v športe - spomeniem spoluorganizátora festivalu Lovely Experience Matúša Izakoviča, ktorý pôsobí aj ako úspešný programátor v energetickej firme, Tomáš Strémy je prodekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, mnohí si založili vlastné úspešné firmy," uviedla.

Na zlepšenie práce a vzdelávacieho procesu školy sa SOŠE podľa Bakičovej snaží získať prostriedky z rôznych grantových schém. "Boli sme napríklad vybraní Štátnym inštitútom odborného vzdelávania ako jedna z 21 škôl do pilotného projektu s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sme získali rôzne didaktické pomôcky" informovala riaditeľka. Dodala, že SOŠE sa zúčastňuje už jedenásť rokov na projektoch Európskej únie, konkrétne Comenius a Erasmus+. "Erasmus umožňuje robiť výmenné projektové stretnutia študentov, každý rok v inej časti Európy. Teraz v novembri odišla skupina žiakov SOŠE do Turecka, predtým to boli krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko,“ uviedla Bakičová. Žiaci SOŠE dosiahli bronzové a strieborné medaile v Programe DofE - Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu, ktorú zastrešuje britská kráľovská rodina. Program pripravuje mladých ľudí pre život a zamestnanie.

Pred troma rokmi realizovala škola vlastný projekt Príprava absolventov pre potreby trhu práce cez výzvu ministerstva školstva. "Riešil kľúčové témy-vybavenie školy pomôckami, kariérne poradenstvo a školenia učiteľov. V ďalších rokoch prebiehala implementácia výsledkov do vyučovacieho procesu," povedala riaditeľka. Snahou školy pre budúcnosť je podľa Bakičovej nájsť zdroje na obnovu celého areálu. Úloh pred nimi vidí niekoľko – obnova celej budovy internátu, nákup nového nábytku do uvoľnených priestorov, výmena okien, regulácia kúrenia, rekultivácia športovísk i okolia školy. "Čakáme, sledujeme výzvy. Jeden projekt sme aj mali pripravený, ale neboli sme úspešní," povedala Bakičová. Popri materiálnych potrebách je to ale najmä pokračovanie v línii elektrotechnických odborov, ich modernizovanie, prinášanie inovácií do vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek energetiky, elektrotechniky a priemyslu.


Téma TASR