Gymnázium v Rožňave patrí podľa INEKO medzi najlepšie školy

TASR, 12. marca 2018 11:00

Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave Na snímke budova Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave. Rožňava, 12. marca 2018. FOTO TASR – Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý


Rožňava 12. marca (SkolskyServis.sk) -

Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave má názov po rodákovi z Gemera

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave vzniklo pre potreby Rímskokatolíckej cirkvi. Predtým v meste existovalo evanjelické gymnázium, kde sa vyučovalo v maďarskom a nemeckom jazyku. Študovali tam osobnosti ako Samo Tomášik, Ján Botto, Pavol Jozef Šafárik, či Kálmán Tichy.
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku. Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť. Na snímke riaditeľ Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave Jozef Matis. Rožňava, 12. marca 2018. FOTO TASR – Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

V jezuitskej škole v Rožňave v roku 1688 cirkev otvorila prvú až tretiu triedu latinskej školy a nazvali ju "Gymnasium Archiepiscopale" - Arcibiskupské gymnázium. V rokoch 1705 až 1714 bola jezuitská škola zatvorená. Od roku 1790 sa stala základom kráľovského vyššieho gymnázia "Regium gymnasium maius Rosnaviense". Po zrušení jezuitskej rehole v roku 1713 prevzali gymnázium františkáni, po nich prevzali vyučovanie premonštráti.

Keď panovník Jozef II. rozpustil aj premonštrátsku rehoľu, na škole vyučovali svetskí kňazi. Profesori gymnázia boli významnými kultúrnymi činiteľmi a niektorí z nich aj členmi vedeckých a umeleckých spoločností v Pešti. Nedostatok učebných priestorov Rímskokatolíckeho gymnázia bol vyriešený postavením novej budovy v Rožňave v rokoch 1904 až 1906, dnešného sídla Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika.

"Takým ďalším zlomom v rámci histórie našej školy bol rok 1920, kedy bolo v tejto budove zriadené Štátne reálne gymnázium. V rokoch 1968 až 1969 sa organizačne prešlo na štvorročné gymnázium a zároveň pribudla aj trieda s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je tu dodnes. V rámci východného Slovenska sú len tri gymnáziá, kde existuje trieda s vyučovacím jazykom maďarským. My patríme medzi jedno z nich. V roku 1970, na 50. výročie, škola získala čestný titul P. J. Šafárika, rodáka z neďalekej obce Kobeliarovo, vzdialenej asi 20 kilometrov od Rožňavy," uviedol pre TASR riaditeľ gymnázia Jozef Matis.

V školskom roku 1997/1998 otvorili osemročné gymnázium a neskôr v školskom roku 2014/2015 päťročné bilingválne gymnázium s orientáciou na anglický jazyk.

"V súčasnosti má škola jednu triedu osemročného gymnázia, jednu triedu s vyučovacím jazykom maďarským, jednu triedu štvorročného štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a päťročné gymnázium s orientáciou na anglický jazyk," vysvetlil Matis.

Prednedávnom škola prešla podľa jeho slov na nový systém organizácie. "Kým doposiaľ sme mali osem odborných učební, teraz si každý učiteľ podľa svojej aprobácie svoju triedu technicky prispôsobí a špecificky a esteticky upraví. Keď tam vojdete a je to dejepisár, tak tá trieda má nádych dejepisu. Kde je angličtinár, tak v triede sú plagáty v angličtine, vojdete ako keby do odbornej učebne," dodal Matis.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku. Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť. Študenti sa vo svojom voľnom čase podieľajú i na tvorbe školského časopisu Heuréka. Na snímke učiteľka Diana Matisová v triede Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave počas hodiny anglického jazyka. Rožňava, 12. marca 2018. FOTO TASR – Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý


Gymnázium patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku

Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť.

"Boli sme aj autormi projektu financovaného z fondov EÚ a v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme sa snažili preniesť naše skúsenosti na ďalších 30 stredných škôl v rámci Košického samosprávneho kraja. Prvenstvo si držíme už 11 rokov. Mnohé zo škôl z procesu vystúpili, keďže nespĺňali parametre, ktoré vyžaduje," uviedol na margo systému manažérstva kvality pre TASR riaditeľ gymnázia Jozef Matis.

To, že sú na poprednej priečke v rebríčku hodnotenia inštitútu INEKO, je podľa jeho slov vďaka kvalifikovanému pedagogickému zboru. Ako ďalej povedal, gymnázium sa zapojilo i do projektu Erasmus+, do kľúčovej akcie KA2, ktorého partnermi sú i školy z Chorvátska, Talianska a Českej republiky. Projekt je zameraný na zlepšenie čitateľských zručností.

"Pred rokom sme tu mali inšpekciu na čitateľskú gramotnosť. Vieme, že v tej čitateľskej gramotnosti v rámci Slovenska sme trocha nižšie. My sme obstáli ako najlepšie gymnázium výsledkami v rámci Košického samosprávneho kraja, na čo som hrdý," povedal Matis.

V rámci výmenných pobytov gymnázium každoročne navštevujú študenti z Anglicka, Mexika, Venezuely či Thajska a rovnako i študenti rožňavského gymnázia navštevujú rôzne krajiny. Viacerí z nich uspeli v minulosti i na rôznych svetových súťažiach.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku. Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť. Študenti sa vo svojom voľnom čase podieľajú i na tvorbe školského časopisu Heuréka. Na snímke členovia redakčnej rady časopisu Heuréka, študenti Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave. Rožňava, 12. marca 2018. FOTO TASR – Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý


Na škole pôsobí niekoľko rokov Žiacka školská rada, ktorú momentálne tvoria deviati členovia. "Našou úlohou je spolupracovať s vedením školy, realizovať nejaké aktivity, ktoré zlepšia chod tejto školy a spríjemnia možno pobyt na tejto škole aj žiakom, aj učiteľom,“ povedal jej predseda Adam Kalina, ktorý je zároveň dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža.

"Červený kríž na našej škole má najväčšie zastúpenie v rámci mesta. Našou úlohou je rozširovať vedomosti o prvej pomoci medzi žiakmi, ako aj verejnosťou. Robíme rôzne kurzy, ukážky a venujeme sa deťom v škôlkach," doplnil Kalina.

Študenti sa vo svojom voľnom čase podieľajú i na tvorbe školského časopisu Heuréka. "Takmer všetky články sa priebežne publikujú na internetovej stránke časopisu a v prípade, že už máme dostatočné množstvo obsahu, tak sa publikuje aj v tlačenej podobe," povedal člen redakčnej rady Filip Maxin.

"Sme jedna z mála škôl, keď hovorím o našich maďarských žiakoch, ktorá má založený divadelný súbor, ktorý nás pravidelne reprezentuje nielen v Maďarsku, ale každý rok sa úspešne zúčastňuje medzinárodnej súťaže v Komárne," dodal Matis.

Gymnázium P. J. Šafárika vychovalo viacerých diplomatov a vedcov

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave počas svojej histórie vychovalo viacero úspešných absolventov. Podľa slov riaditeľa školy Jozefa Matisa sa uchytili vo vedeckej sfére alebo v diplomacii.

Jedným z nich je i slovenský astrofyzik Norbert Werner, ktorý pôsobí v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii. "Mali sme s ním besedu koncom minulého roka. Objavil takzvanú vesmírnu pavučinu," uviedol pre TASR Matis.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave počas svojej histórie vychovalo viacero úspešných absolventov. Podľa slov riaditeľa školy Jozefa Matisa sa uchytili vo vedeckej sfére alebo v diplomacii. Jedným z nich je i slovenský astrofyzik Norbert Werner, ktorý pôsobí v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii. Podľa Matisa sa snažia viesť pedagógov k tomu, aby dbali nielen o výchovnú a vzdelávaciu stránku, ale aby sa žiaci zapájali aj do mimoškolských aktivít. Na snímke študentky Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave Nikola Černíková a Andrea Gibasová počas vyučovania. Rožňava, 12. marca 2018. FOTO TASR – Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý


Ďalšími absolventmi sú mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Iráne, Afganistane a Pakistane Ľubomír Golian, geograf a autor publikácie Geografia štátov sveta Gabriel Zubrický, vedúci oddelenia Ústavu experimentálnej fyziky SAV Ivan Králik, Imrich Marton z Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorý v minulosti pôsobil na ambasádach vo viacerých krajinách sveta, či Peter Klenovský, ktorý bol v minulosti olympijským atašé v Pekingu.

Rožňavské gymnázium P. J. Šafárika absolvoval i súčasný poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Farkašovský, s ktorým mali podľa riaditeľa v škole tiež besedu a ich absolventom je i súčasný predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku. Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť. V škole vyvíjajú svoje aktivity i dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža. Na snímke študenti Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave a dobrovoľníci Slovenského červeného kríža Tímea Bodzášová a Adam Kalina. Rožňava, 12. marca 2018. FOTO TASR – Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý


"Pôsobím tu od roku 1995 a vždy sme ja i môj predchodca dbali nielen o výchovnú a vzdelávaciu stránku, ale aj na mimoškolskú, aby sa žiaci zapájali do mimoškolských aktivít. Vediem k tomu i pedagógov a tak ich aj odmeňujem a oceňujem. Môžem povedať, že vždy na túto školu chodili tí lepší žiaci. Vychádza z toho aj to, že sa dali takpovediac zlákať na tú vedeckú, alebo polovedeckú dráhu a zapájali sa prostredníctvom učiteľov do olympiád, alebo SOČ-iek," doplnil Matis.

V čase, keď začínal na škole pôsobiť, tam bolo podľa jeho slov 19 učiteľov, dnes ich je 33. "K tomu máme desiatich technicko-hospodárskych pracovníkov a piatich externistov. Sú to predovšetkým kňazi reformovanej, evanjelickej a katolíckej cirkvi. Prvú atestáciu má 16 učiteľov. Dovolím si povedať, že máloktorá škola pri takom počte sa môže pochváliť tým, že tí učitelia nezostali stáť na jednom mieste. Druhú atestáciu majú 11 učitelia," dodal Matis.

Téma TASR