Začína 3.ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Školský servis, 8. januára 2018 12:37

Vyhlasovateľmi sú Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska .

Bratislava 8. januára (SkolskyServis.sk) - Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V jeho treťom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená celková suma 28 000 €. Počas prvých dvoch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 41 projektov z celého Slovenska.
Ilustračné foto Foto: TASR

Finančný príspevok do výšky 1500 € získajú projekty, ktoré prispievajú k zmysluplnému a bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie detí, vzájomný rešpekt detí a dospelých a zapájajú mladú generáciu do plánovania a vytvárania bezpečného prostredia. Cieľom grantového programu je zároveň podpora dobrých medziľudských a medzigeneračných vzťahov, ako aj prevencia rizikového správania detí a mládeže.
„V rámci Nadačného fondu Deti v bezpečí dlhodobo podporujeme projekty, ktoré vytvárajú také prostredie pre deti a mladých ľudí, v ktorom môžu rozvíjať svoj potenciál. Možno to znie jednoducho, ale pocity bezpečia, spolupatričnosti alebo vypočutia sú kľúčové, ak chceme deťom naozaj pomáhať a podporovať ich,“ hovorí správca Nadácie pre deti Slovenska, Ondrej Gallo.

Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie a komunitné centrá, ktoré:
• rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí
• podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie
• prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
• podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite

„Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma nám umožňuje aktívne prispievať k tvorbe kvalitného prostredia pre rozvoj detí a mladých ľudí. Prostredníctvom financovania konkrétnych zaujímavých projektov priamo v regiónoch reálne pomáhame zabezpečiť zníženie vzniku bežných rizikových situácií v rôznych kútoch Slovenska. Prevencia totiž patrí k základným aktivitám poisťovne. Prostredníctvom tohto grantu zároveň pomáhame zvyšovať kvalitu života širokému spektru sociálnych skupín. “ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš.

Ambíciou poisťovne KOOPERATIVA je vytvoriť najväčší nadačný fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovňa vložila viac ako 200 000 €. Z neho boli podporené aktivity v grantových programoch Športujem rád a bezpečne a Bezpečne doma, bezpečne v komunite.

O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk. Podrobné informácie sú uverejnené v dokumente Grantové podmienky programu.

Dôležité termíny:
• 29. 1. 2018 – uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí )
• 16. január 2018 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
• 30. január – 20. február 2018: hodnotenie žiadostí
• 22. február 2018- vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
• 26. - 27. marec 2018 – 2-dňový vzdelávací tréning pre podporené organizácie na tému bezpečnosti
• marec – august 2018: realizácia projektovViac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma, nájdete na www.nds.sk.

Školský servis informovaôa Ing. Lucia Skokanová, www.nds.sk


Téma TASR