Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy

Školský servis, 17. januára 2018 14:02

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť.

Bratislava 17. januára (SkolskyServis.sk) - V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa vo štvrtok 18. januára 2018 v čase 9:00 – 14:30 hodine na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11 v Košiciach bude konať prvé stretnutie neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl Košického a Prešovského kraja.

Témami stretnutia sú:

1. Prínos národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora
2. Premena tradičnej školy na modernú – inovácia prírodovedného a technického vzdelávania vo forme praktických ukážok
3. Riaditeľ a jeho postavenie v projekte

Vzdelávanie je prioritne určené pre riaditeľov škôl, ktorí zodpovedajú za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Efektívnosť zavádzania inovácií na školách do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov rovnako zodpovedá riaditeľ. Práve preto je cieľom vzdelávania riaditeľov pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

SkolskyServis.sk informovala Eva Vašková, Centrum vedecko-technických informácií SR

Téma TASR