Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

OTS, 11. decembra 2017 9:04

Súkromné Gymnázium DSA v Sabinove a Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci vyhlasuje výberové konanie na miesta riaditeľa školy

Foto: DEUTSCH – SLOWAKISCHE AKADEMIEN, A.S.
Brezno 11. decembra (OTS) - DEUTSCH – SLOWAKISCHE AKADEMIEN, A.S. Školská 136/5, 977 01 Brezno 5, 977 01 Brezno

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

SÚKROMNÉHO GYMNÁZIA DSA V SABINOVE, Komenského 40, 083 01 Sabinov
ako aj
SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU DSA, NÁM. KUBÍNYIHO 42/6, LUČENEC
Nám. Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy,
• absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
• doklad o absolvovaní 1. atestácie,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis
• návrh koncepcie rozvoja školy,
• čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 10. januára 2018

na adresu:
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.,
Školská 136/5, 977 01 Brezno
v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.
Uchádzačov budeme kontaktovať písomne najneskôr 7 dní pred konaním výberového konania.

Téma TASR