Uskutočnili sa 3 pracovné stretnutia Klubu riaditeľov spoločnej školy

Helena Rusnáková, PaedDr., 18. marca 2017 14:41

Šurany 18. marca (SkolskyServis.sk) - 8. marec 2017 bol dňom troch pracovných stretnutí členov správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy na čele s predsedom Klubu riaditeľov spoločnej školy PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., ktorý šíri spoločnú myšlienku, že združenie je otvorené pre všetkých, ktorí sa o dnešnú problematiku slovenského školstva zaujímajú a záleží im na jeho budúcnosti a chcú spolupracovať.Bližšie sme sa o nich dozvedeli od PhDr. Svetlany Zacharovej: "Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave s generálnou riaditeľkou Mgr. Kamilou Jandzíkovou, PhD. Činnosť MPC je zameraná na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. V jeho pôsobnosti sú školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky. Veľmi otvorene sme diskutovali o ďalšom smerovaní MPC potrebách učiteľov a riaditeľov a vzájomnej spolupráci a podpore .

Druhé pracovné stretnutie bolo s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. V diskusii rezonovali aktuálne témy školstva, vrátane navýšenia hodinovej dotácie pre predmet dejepis na základných školách. V tomto kontexte sme otvorili tému pripravenosti učiteľov na nové požiadavky pri vysvetľovaní aktuálnych tém na hodinách dejepisu, ako aj otázku exkurzií na vybrané pamätné miesta v súvislosti s obdobím rokov 1939 až 1945. Je potrebné riešiť problém solventnosti viacerých rodičov žiakov úhradou od štátu. Témou rokovania bol aj zastúpenie KRSŠ v predmetových komisiách ŠPÚ. Dostali sme ponuku na zastúpenie vo všetkých predmetových komisiách Štátneho pedagogického ústavu ako aj možnosť zverejniť metodické materiály na Metodickom portáli, ktorého skúšobná verzia je už spustená. Hovorili sme aj o požiadavke druhého cudzieho jazyka v základných školách.


Tretie pracovné stretnutie s riaditeľkou NÚCEM PhDr. Romanou Kanovskou. Základným účelom činnosti NÚCEM je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, kontinuálne monitorovanie výsledkov vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov. Cieľom medzinárodných meraní nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase, odhaľovať ich silné aj slabé stránky a nachádzať možnosti zlepšenia. Výsledky PISA ukázali, že mnohí súčasní žiaci si oproti roku 2006 viac uvedomujú, že pre svoju dobrú prácu budú potrebovať práve prírodné vedy. Avšak aj títo žiaci nemajú hneď lepšie výsledky. Vnútorná motivácia je oveľa dôležitejšia pre učenie sa, pretože prvotný podnet k učeniu vychádza priamo zo žiaka – a je pre neho zaujímavejšia – má väčšiu trpezlivosť. Motivácia je primárnou požiadavkou aktivity žiakov, ktorú možno ďalej rozvíjať prostredníctvom vhodných vyučovacích metód. Máme veľký počet detí v gymnáziách s osemročným štúdiom, bilingválnych a štvorročných gymnáziách. Pôvodne boli štvorročné a osemročné gymnáziá zriadené preto, aby sa nadané deti dostali do prostredia, ktoré ich viac stimuluje a motivuje. Po rokoch nastal trend, že už tam nechodia len tie najlepšie deti, a to nie je správne. Výsledky PISA poukazujú na to, že ak treba udržať osemročné gymnáziá, tak s motivujúcim prostredím. Ak sa nevytvorí zdravé motivujúce prostredie, a nevráti sa školách ich pôvodná funkcia, nemožno očakávať pozitívny posun v náraste motivácie a zlepšení výsledkov žiakov. "

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac