Tretiaci základných škôl dostanú nové učebnice prírodovedy

Školský servis, 19. februára 2018 11:52

V roku 2018 je na učebnicovú politiku v rozpočte rezortu školstva vyčlenených približne 10,5 milióna eur.

Bratislava 19. februára (SkolskyServis.sk) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc prírodovedy pre 3. ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o učebnice, ktoré sú spracované v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda.
Foto: MŠVVaŠ

„Veríme, že trend v dopĺňaní chýbajúcich učebníc bude pokračovať smerom k uspokojeniu potrieb všetkých škôl. Budem sa o to snažiť, aj keď celý proces je zdĺhavý a zložitý,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.
V roku 2018 je na učebnicovú politiku v rozpočte rezortu školstva vyčlenených približne 10,5 milióna eur. Táto suma je výsledkom rokovaní ministerky M. Lubyovej s ministerstvom financií, v rámci ktorých sa podarilo zvýšiť pôvodne navrhovaný objem finančných prostriedkov o 4 milióny eur. Nové učebnice boli vybrané vo verejnom obstarávaní – súťaži návrhov s pokračovaním priamym rokovacím konaním s víťaznými uchádzačmi zo súťaže návrhov.

Učivo v pracovnej učebnici prírodovedy vychádza z tém, ktoré na seba logicky nadväzujú, sú dané inovovaným ŠVP a zároveň dávajú podnety na skúmanie, pozorovanie, logické väzby a priamu skúsenosť žiakov. Obsah učiva je spracovaný formou expozičných, fixačných a overovacích úloh a otázok, prostredníctvom ktorých sa u žiakov postupne rozvíja prírodovedná gramotnosť, ktorá je základom najnovších reforiem prírodovedného vzdelávania v európskych krajinách.

Úlohy sú koncipované tak, aby zahŕňali rôzne aplikačné, aktivizujúce a problémové úlohy, ktoré operujú s pojmami ako pátranie, skúmanie a objavovanie. Žiaci sú nabádaní k tomu, aby sami nachádzali nové poznatky na základe už spomínaného bádania, skúmania a vyhľadávania nových informácií, čím sa rozvíja samotný poznávací proces.

Zdroj: MŠVVaŠ

Téma TASR