Stanovisko MŠVVaŠ SR k tvrdeniam poslanca B. Gröhlinga

TASR, 8. decembra 2018 7:45

Rezort školstva opätovne reaguje na zavádzajúce tvrdenia opozičného poslanca Branislava Gröhlinga.

Bratislava 8. decembra (TASR) - Rezort školstva opätovne reaguje na zavádzajúce tvrdenia opozičného poslanca Branislava Gröhlinga. K 7. decembru 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre prioritnú os 1 Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) vyhlásil celkovo 5 otvorených výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov.
Foto: TASR

V roku 2016 bola vyhlásená výzva pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania zameraná na podporu celoživotného vzdelávania pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA! Následne bola rovnako v roku 2016 vyhlásená výzva zameraná na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania pre základné školy pod názvom V základnej škole úspešnejší, v rámci ktorej mohli školy žiadať o finančné prostriedky na vytvorenie pracovných miest asistentov učiteľa a inkluzívneho tímu.

V roku 2018 vyhlásilo MŠVVaŠ SR tri výzvy, dve výzvy určené pre základné školy a gymnáziá sú zamerané na podporu zvyšovania čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti. Tretia výzva je pokračovaním výzvy zameranej na podporu inklúzie z roku 2016 pod názvom V základnej škole úspešnejší II. Táto výzva je rovnako určená základným školám za účelom podpory vytvorenia pracovných miest asistentov učiteľa a inkluzívneho tímu.

V rámci týchto vyhlásených výziev SO k 5. decembru 2018 implementuje celkovo 621 dopytovo-orientovaných  projektov v alokácii 134 096 381 eur zo zdrojov EŠIF.

V priebehu mesiaca december 2018 plánuje MŠVVaŠ SR  vyhlásiť ešte dve výzvy na podporu terciárneho vzdelávania, v celkovej alokácii 30 mil. eur zo zdrojov EŠIF. Jedna výzva bude zameraná na podporu tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov a druhá na zvýšenie kvality prípravy budúcich učiteľov, vrátane podpory zvyšovania ich praktickej prípravy.

V oblasti národných projektov sú aktuálne implementované štyri národné projekty. Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy je zameraný na plošnú implementácia systému duálneho vzdelávania, ďalší národný projekt Škola otvorená všetkým je zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov má zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie je zameraný na vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Posledným v poradí je národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC), ktorého implementácia začala v roku 2018 a je zameraný na získanie spätnej väzby o úrovni kľúčových kompetencií dospelých (NÚCEM).

V roku 2019 MŠVVaŠ SR v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev a vyzvaní plánuje vyhlásiť 9 dopytovo orientovaných výziev v celkovej alokácii 104 mil. eur zo zdrojov EŠIF.  V januári 2019 to bude výzva zameraná na podporu inkluzívnych opatrení a výzva zameraná na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Vo februári 2019 plánuje MŠVVaŠ SR vyhlásiť výzvu zameranú na podporu CŽV a zvýšenie kvality CŽV a výzvu zameranú na podporu inklúzie v materskej škole. V marci je plánovaná výzva zameraná na podporu vzdelávania na konzervatóriách a stredných umeleckých školách, v apríli to budú výzvy zamerané na podporu inklúzie v strednej škole a na  podporu odstraňovania bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu.

V druhej polovici roka 2019 plánuje MŠVVaŠ SR vyhlásiť pokračovanie výzvy z roka 2018 zameranej na podporu tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, avšak už so zameraním na podporu realizácie takýchto študijných programov. Poslednou plánovanou výzvou pre rok 2019 je opäť výzva zameraná na podporu celoživotného vzdelávania a zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania.

V úvode roka 2019 plánuje MŠVVaŠ SR ako SO pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ vyhlásiť vyzvanie pre schválený zámer národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR, ktorého cieľom je nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR. Ďalej plánuje MŠVVaŠ SR predložiť partnerom – Komisii pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre prioritnú os 1 Vzdelávanie na schválenie zámer národného projektu Dieťa v centre pozornosti – efektívnym systémom poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Cieľom tohto projektu je prispieť k eliminácii školskej neúspešnosti a zvýšeniu kvality života detí prostredníctvom efektívneho, odborne zabezpečeného poradenského systému.

MŠVVaŠ SR ako SO pre OP ĽZ pre prioritnú os Vzdelávanie pri príprave obsahového nastavenia výziev,  ako aj národných projektov, intenzívne spolupracuje s partnermi, a to tak prostredníctvom Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, ako aj formou okrúhlych stolov s ďalšími partnermi a dotazníkových prieskumov.

Čerpanie finančných prostriedkov k 5. decembru 2018 predstavuje 21 515 234 EUR zo zdrojov EŠIF. S ohľadom na aktuálnu výšku kontrahovania, ako aj predpokladané kontrahovanie projektov z výziev vyhlásených v roku 2018, predpokladá MŠVVaŠ SR v roku 2019 výrazne zvýšenú mieru čerpania finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi Vzdelávanie.

TASR informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.


Súvisiace články:

Vláda podľa B. Gröhlinga nevie využívať eurofondy
Téma TASR