ŠPÚ prezentoval návrh na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v PISA

Školský servis, 19. mája 2017 10:28

Desiatky pedagógov si vypočulo informáciu o plnení vecného a časového plánu opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov, vrátane konkrétnych referátov výskumných a vývojových pracovníkov ŠPÚ.

ŠPÚ prezentoval návrh na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v PISA Foto: ŠPÚŽilina 19. mája (SkolskyServis.sk) - Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana zorganizovali na Žilinskej univerzite v Žiline celoslovenskú odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo. Desiatky pedagógov zo základných, stredných a vysokých z celého Slovenska si vypočuli informáciu o plnení vecného a časového plánu opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov, vrátane konkrétnych referátov výskumných a vývojových pracovníkov ŠPÚ. Tie sa týkali sa troch oblastí, čitateľskej gramotnosti, matematiky a reflexie výsledkov štúdie PISA v prírodovedných predmetoch.

„Štátny pedagogický ústav urobil za posledný rok kus práce v snahe zmeniť trend vývoja výsledkov medzinárodného testovania žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Pripravili sme návrh Národného projektu na nové modely riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu pre základné školy, garantujeme experimentálne overovania viacerých metód, ktoré rozširujú tvorivé myslenie a bádateľské zručnosti“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý v príhovore upriamil pozornosť najmä na metódu CLIL, používanú v Európskej únii, Slovensko nevynímajúc, najmä v oblasti prírodných vied pri výučbe cudzích jazykov.

„Pre učiteľov organizujeme súťaž v tvorbe nových didaktických návrhov vo vyučovaní, pripravujeme projekt INTERREG na podporu rozvoja funkčnej gramotnosti a v súčasnosti je na našej webovej stránke v skúšobnej prevádzke Metodický portál ako nástroj šírenia príkladov dobrej praxe pre učiteľov,“ dodal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
V záujme zlepšenia úrovne kritického myslenia žiakov základných a stredných škôl rozširuje ŠPÚ spoluprácu s Ústavom pamäti národa. Na podporu prírodovednej gramotnosti organizuje, napríklad exkurzie pre učiteľov do Rakúskeho lesoparku Donau-Auen. ŠPÚ tiež pripravuje inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi vytvárania podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Téma TASR