Správy OECD i ŠŠI konštatujú nedobré výsledky vo výchove a vzdelávaní

TASR, 13. júna 2018 12:05

Neuspokojivé výsledky vo výchove a vzdelávaní konštatujú viaceré správy Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) i OECD.

Bratislava 13. júna (TASR) – Poukazujú na zhoršujúce sa výsledky žiakov a študentov v monitoringoch, testovaní PISA a medzinárodnom porovnaní. Vyplýva to z materiálu Správa o mládeži 2018 z dielne rezortu školstva. Vláda vzala správu na vedomie.

Na snímke zľava minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši počas 110. rokovania vlády SR 13. júna 2018 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: TASR


Na neformálnej, občianskej strane záujmu o zlepšenie stavu vzdelávania sa k existujúcim iniciatívam a vzdelávacím programom pridali nové iniciatívy. V informatívnej správe sa uvádza, že ide napríklad o Inštitút pre aktívne občianstvo, program Životológia pre mládež na stredných školách, Komenského inštitút či iniciatívu To dá rozum. Na strane učiteľskej obce sa nespokojnosť so stavom v školstve prejavila okrem individuálnych akcií aj založením Iniciatívy slovenských učiteľov pri Slovenskej komore učiteľov, ktorej cieľom je predovšetkým zlepšovanie podmienok pre prácu pedagógov.

V sledovanom období (2014-2018) boli v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zaznamenané viaceré udalosti, ide napríklad o vytvorenie inovatívnych štátnych vzdelávacích programov pre materské a základné školy, gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom, gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom a pre základné umelecké školy. "Zvýšila sa dotácia vyučovacích hodín prírodovedných predmetov. Vyučovanie cudzích jazykov sa realizuje od tretieho ročníka povinným predmetom – anglickým jazykom. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje tak, že škola ho povinne ponúka žiakom 7. – 9. ročníka z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov," uvádza sa v materiáli. Posilnil sa vyučovací predmet pracovné vyučovanie na prvom stupni a predmet technika na druhom stupni tak, aby sa posilnili praktické zručnosti žiakov.

V materiáli sa uvádza, že ako strategický cieľ si vláda určila priechodnosť systémov vzdelávania, t.j. podporovať inkluzívny model priechodnosti sústavy formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania detí a mládeže. "Výrazným krokom ku zmene bolo vypracovanie dokumentu Učiace sa Slovensko, pričom v rámci jeho prípravy sa mohla odborná i širšia verejnosť vyjadriť k jeho obsahu. Dokument popisuje súčasný stav školstva a navrhuje možné opatrenia. Na tento dokument nadviaže Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania s konkrétnymi akčnými plánmi," konštatuje sa v materiáli.

Správa o mládeži 2018 je v poradí tretím komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení viacerých odborníkov. Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí.Téma TASR