SKU žiada, aby materské školy či ZUŠ patrili pod ministerstvo

TASR, 14. februára 2017 15:17

Zmeny žiada Slovenská komora učiteľov (SKU), ktorá poukazuje na to, že súčasné nastavenie systému spôsobuje problém pri financovaní týchto školských zariadení.

Bratislava 14. februára (TASR) - Materské školy, základné umelecké školy, školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne a školské internáty by mali byť vyňaté spod kompetencií samospráv a preradené do pôsobnosti ministerstva školstva. Zmeny žiada Slovenská komora učiteľov (SKU), ktorá poukazuje na to, že súčasné nastavenie systému spôsobuje problém pri financovaní týchto školských zariadení. Ukazuje sa to napríklad pri zvyšovaním platov pedagogických zamestnancov v týchto školských zariadeniach.
Foto: SKU„V týchto dňoch sme opäť svedkami patovej situácie, keď vedenie ZMOS odmieta ministrom avizované zvyšovanie platov pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2017 napriek tomu, že vláda SR od roku 2016 zvýšila pre mestá a obce podiel príjmu z daní na 70 percent,“ uvádza SKU. V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest a obcí, čo znamená, že peniaze na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme normatívu na žiaka. Materské školy, ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, školské jedálne, školské internáty patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí. 

Komora pripomína, že samosprávy nie sú povinné dať celý normatív na žiaka škole. Taktiež normatív, ktorý určuje štát, je pre zriaďovateľov len orientačný. „Štát toleruje, že podmienky v získavaní financií nie sú pre všetky školy rovnaké, aj keď majú na ne spravodlivý nárok. Vláda je povinná zabezpečiť, aby sa financie z daní rodičov našich žiakov, ktoré sú určené pre školy, dostali v plnej výške na miesto určenia. Na systém financovania, v ktorom má zriaďovateľ možnosť ukrajovať z balíka peňazí bez transparentných kritérií, v konečnom dôsledku doplácajú naše deti a mládež. Je tiež neprijateľné, keď vláda dáva zelenú znevýhodňovaniu v odmeňovaní 25.000 zamestnancov školstva v pôsobnosti samospráv,“ dodala SKU.

"Čo sa týka odmeňovania, naše stanovisko je také, že budeme presadzovať to, aby všetko, čo máme z pohľadu miest a obcí vyplatiť, bolo vyplatené na základe podpísanej kolektívnej zmluvy," reagoval minulý týždeň výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány s tým, že pre ZMOS je neprijateľné, aby sa zvyšovali platy učiteľov v priebehu roka. "Narážame okrem rozpočtových objemov aj na rozpočtové pravidlá, kde môžeme robiť zmeny rozpočtu len do 31. augusta," podotkol.

Platy ostatných pedagogických i odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov by sa mali zvýšiť od septembra.


Téma TASR