Na Slovensku sa vzdeláva okolo 4500 intelektovo nadaných detí

TASR, 6. októbra 2014 12:15

V súčasnosti sú pre deti so všeobecným intelektovým nadaním zriadené štyri základné školy, z ktorých je jedna štátna a tri sú súkromné.

Bratislava 6. októbra (TASR) – V každej generácii sa predpokladá, že počet mimoriadne rozumovo vyspelých jedincov sa pohybuje okolo dvoch až piatich percent. Zo 700.000 detí, ktoré navštevujú základné a stredné školy na Slovensku, sa podľa vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdeláva okolo 4500 detí.
Ilustračné foto Foto: Mgr. Ľuboš LukáčTento štátny vzdelávací program bol vytvorený v roku 2009 a vychádzal zo skúseností získaných počas experimentálneho overovania výučby týchto detí v rokoch 1993-2007 a následného fungovania škôl a tried pre nadaných žiakov. Do úvahy sa brali aj skúsenosti získané pri integrovanej edukácii intelektovo nadaných žiakov, ktorá sa realizuje od roku 2000. "Oproti edukačnému programu pre bežné školy a gymnáziá, kladie ten pre nadané deti väčší dôraz na cudzí jazyk, prírodovedu a matematiku. Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania na dva cudzie jazyky, matematiku, informatiku či výchovu umením. Vo vyššom strednom vzdelávaní sa zameriava na voliteľné predmety podľa individuálnych schopností a záujmov žiakov," povedala pre TASR hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Vzdelávacie štandardy pre intelektovo vyspelých žiakov sa podľa nej nelíšia od štandardov platných pre celú populáciu. Potenciál jednotlivých žiakov sa má zabezpečovať s ohľadom na ich nadanie a je nevyhnutné, aby sa žiaci rozvíjali vo všetkých oblastiach vzdelávania. Keďže im tradičná forma výučby nevyhovuje, môžu si v porovnaní s inými školami rôzne spájať či presúvať vyučovacie predmety, obohacovať obsah vzdelávania a využívať rôzne vyučovacie metódy. Obsah edukácie sa častejšie individualizuje až na gymnáziu, a to formou voliteľných predmetov.

V súčasnosti sú pre deti so všeobecným intelektovým nadaním zriadené štyri základné školy, z ktorých je jedna štátna a tri sú súkromné. Rovnako pôsobí aj jedno štátne osemročné gymnázium a jedno súkromné gymnázium. Všetky tieto vzdelávacie inštitúcie sa nachádzajú v Bratislave. V 31 základných školách po celom Slovensku sú však pre týchto žiakov zriadené triedy, v ktorých sa postupuje podľa určeného vzdelávacieho programu pre nadpriemerne nadané deti. "Zriaďovanie takýchto tried pokladáme za dostatočné v školách menších miest, vzhľadom na to, že počet žiakov s vysoko nadpriemerným intelektom, identifikovaným pri diagnostike v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neprevýši dve percentá z populácie," dodala Dupaľová Ksenzsighová.

Pod odborným dohľadom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa intelektovo nadaní žiaci začali cielene vzdelávať v roku 1993, a to v experimentálnych triedach najskôr v Bratislave a postupne aj v 30 školách v celej SR. V rámci tohto projektu vznikla v Bratislave v roku 1998 prvá základná škola a v ďalšom roku bola rozšírená o osemročné gymnázium. V roku 2000 sa začalo experimentálne overovať aj vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním integrovanou formou v bežných triedach. Legislatívne je vzdelávanie žiakov s nadpriemerným intelektom zakotvené od roku 2005.

Téma TASR