Historici upozorňujú na diskrimináciu humanitných vied vo vyučovaní

TASR, 12. mája 2016 8:40

Podľa vyhlásenia SHS si spoločnosť, a predovšetkým jej predstavitelia, na rôznych stupňoch rozhodovania, neuvedomujú dôležitosť humanitných a spoločenských vied vo svete na začiatku 21. storočia.

Skalica 12. mája (TASR) – Na diskrimináciu humanitných a spoločenských vied vo vyučovacom procese v základných a stredných školách upozornila (11.5.) v rámci svojej výzvy Slovenská historická spoločnosť (SHS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV), ktorá rokuje v Skalici na 15. zjazde.

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium na Dunajskej ulici v Bratislave. Na snímke žiaci II. o. triedy. Foto: Štefan Puškáš/TASRKonštatovala, že počet hodín dejepisu v slovenských školách je najmenší v rámci Európskej únie a stále je tendencia ho znižovať. Vyučovanie o človeku a spoločnosti sa zredukovalo na neúnosnú mieru. Dôsledkom je, že mladá generácia ovláda na vysokej úrovni informačné technológie, ale na druhej strane podlieha vplyvu rôznych extrémistických a xenofóbnych ideológií a nedokáže sa v dnešnom svete a jeho zložitých spoločenských vzťahoch orientovať.

Podľa vyhlásenia SHS si spoločnosť, a predovšetkým jej predstavitelia, na rôznych stupňoch rozhodovania, neuvedomujú dôležitosť humanitných a spoločenských vied vo svete na začiatku 21. storočia. "V spoločnosti stále pretrvávajú už dávno prežité predstavy o vede ako o výrobnej sile, ktorá prináša bezprostredný finančný zisk, ale aj predstavy, že veda je iba činnosť spojená s experimentom, dôkazom a overovaním, čo už v plnej miere neplatí ani vo vedách prírodných. V dôsledku takého chápania vedy sú humanitné a spoločenské vedy permanentne diskriminované. Prejavuje sa to v procese akreditácií a evalvácií, kde sa ako dominantné stále presadzujú kritériá zaužívané v oblasti prírodných vied. Prejavuje sa to aj v objeme financií, ktoré sa na oblasť humanitných a spoločenských vied dávajú zo štátneho rozpočtu i z rozpočtov univerzít, ale aj v objeme financií poskytovaných grantovými agentúrami," uvádza sa vo výzve účastníkov zjazdu SHS.

SHS preto žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, rektorov a dekanov vysokých škôl, predsedníctvo SAV, predstaviteľov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, aby odstránili z procesu akreditácií diskriminačné opatrenia voči humanitným a spoločenským vedám a aby ich akreditácie prebiehali podľa kritérií, ktoré zodpovedajú charakteru týchto vied. A tiež aby odstránili diskrimináciu pri financovaní týchto vied zo štátneho rozpočtu i z financií určených na projekty.

SHS zároveň požaduje, aby ministerstvo upravilo dotácie vyučovacích hodín a vyučovacie plány tak, "aby tam humanitné a spoločenské vedy mali miesto, ktoré zodpovedá ich spoločenskému významu. Pri vyučovaní dejepisu, kde sú v SR najnižšie dotácie vyučovacích hodín v celej EÚ, žiadame, aby sa na druhom stupni základných škôl, v gymnáziách a odborných školách venovali dejepisu dve hodiny týždenne". SHS považuje za nevyhnutné, aby humanitné a spoločenské vedy dostali dostatočný priestor vo všetkých školách univerzitného typu v SR. Súčasne žiada prehodnotiť systém schvaľovania a vydávania učebníc tak, aby sa zabezpečila ich odborná a didaktická kvalita.
Téma TASR