SCIENTIX pre učiteľov STEM predmetov

Gabriela Krížovská, 18. mája 2018 10:02

Školy majú tendenciu podieľať sa na duálnom vzdelávaní a až čas ukáže, či tento smer prinesie svoj úžitok na poli priemyslu a v technických odvetviach.

Poprad 18. mája (SkolskyServis.sk) - Novodobé trendy vo vzdelávaní odzrkadľujú potrebu väčšieho dôrazu na vzdelávanie v oblasti STEM predmetov čo sú S – science (veda), T- technology (technológia), E – engineering (inžinierstvo) a M – mathematics (matematika). Tieto štyri písmenka dávajú jasnú predstavu o tom, čo by malo na dnešných školách byť dávané do popredia. Z predbežných odhadov je zrejme, že Európa bude čeliť nedostatku odborne vzdelaných ľudí v blízkej budúcnosti. Školy majú tendenciu podieľať sa na duálnom vzdelávaní a až čas ukáže, či tento smer prinesie svoj úžitok na poli priemyslu a v technických odvetviach.
Európska únia si kladie za cieľ pomôcť učiteľom vo všetkých európskych krajinách zjednotiť výučbu a pomôcť im v šírení dobrých príkladov z praxe. Za týmto účelom vznikol portál www.scientix.eu, na ktorom sú voľne šíriteľné projekty v oblasti vedy a techniky. Tieto projekty a ich výsledky môžu byť používané aj učiteľmi na Slovensku, nakoľko veľké množstvo týchto projektov bolo preložené do viacerých jazykov EU. Registráciou na tomto portály sa učiteľ bezplatne dostane k projektom, ktoré sa v uplynulých obdobiach realizovali na školách v EU a ja oni sa môžu podeliť o svoje úspešne realizované projekty na svojej škole. Stačí sa zaregistrovať a môžete voľne čerpať z veľkého množstva inšpirácií.
Foto: SCIENTIX

Taktiež sa môžete stať súčasťou FCL – Future Classroom Lab (trieda budúcnosti), keďže sa v domovskej základni v Bruseli pravidelne konajú stretnutia učiteľov. V tomto prostredí sa môžete dozvedieť aj o novinkách súvisiacich s vednými odbormi a vyskúšať si nové zariadenia priamo na mieste.

Pravidelne počas trvania portálu Scientix sa organizujú veľké konferencie v Bruseli, na ktorých zúčastnení učitelia prezentujú v panelových diskusiách svoje projekty, ktoré realizovali na školách. Posledná konferencia sa konala 4.-6. Mája 2018 a zúčastnilo sa jej 352 učiteľov z celej Európy.

Portál poskytuje aj vzdelávacie aktivity a aj učiteľ na Slovensku s miernou dávkou znalosti anglického jazyka sa môže vzdelávať on-line v Scientix Moodle Courses ma vybrané vedecké témy a tak si rozšíriť obzor o nové poznatky, ktoré ešte nie sú používané v bežnej praxi.

Tento portál samozrejme poskytuje aj priestor na budovanie neohraničenej komunity učiteľov, ktorí majú rovnaké záujmy a radi sa podelia o nové poznatky a vedomosti.

Prajem učiteľom, ktorí si vytvoria konto na portály www.scientix.eu, aby na ňom našli veľa inšpirácie a priniesli do svojich tried veľa nových trendov.

Foto: SCIENTIX


Foto: SCIENTIX


Foto: SCIENTIX


Ing. Gabriela Krížovská
Scientix ambasador na Slovensku
www.edu4you5.webnode.sk

Gabriela Krížovská (ZŠ s MŠ Jarná ulica, Poprad)

Obyčajná učiteľka, ktorá chce, aby žiaci skúmali svet všetkými zmyslami a naplno.

Téma TASR