Počuli ste už o novom predmete životológia?

TASR/Školský servis, 18. januára 2017 9:07

Žiaci hodiny Živo­to­ló­gie majú radi, konečne majú prí­le­ži­tosť roz­prá­vať sa v škole o dôle­ži­tých veciach.

Nový predmet životológia sa začal vyučovať aj na Stredná odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne. Autorkou projektu je Henrieta Holúbeková uprostred Foto: TASR/Radovan StoklasaTrenčín 18. januára (SkolskyServis.sk) - Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne je jedinou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji a jednou z piatich škôl na Slovensku, kde sa v tomto školskom roku začal vyučovať nový predmet životológia. Hodiny sú špecifické nielen svojím obsahom, ale aj formou. Narúša tradičné postavenie učiteľa pred katedrou a žiakov za lavicami. Vyučovanie prebieha v kruhu a sprievodcami na hodine nie sú učitelia z učiteľského zboru, ale certifikovaní mentori.

Autorkou projektu je Henrieta Holúbeková.

Živo­to­ló­gia je zlo­žená zo šty­roch cel­kov:

Vnút­ro­veda - učí štu­den­tov spoz­nať a rešpek­to­vať samých seba, meniť svoje návyky a postoje, nachá­dzať svoje silné stránky.

Vzťa­ho­ló­gia - učí pocho­piť vzťah k sebe samému, k svo­jim rodi­čom, auto­ri­tám, poro­zu­mieť prvým lás­kam.

Kari­é­ris­tika - učí nasta­viť svoju životnú víziu, roz­hod­núť sa, či sa raz chcú stať pod­ni­ka­teľmi alebo chcú byť zamest­nan­cami, a aké kroky k tomu treba pod­nik­núť.

Zdra­víčko - zdô­raz­ňuje dôle­ži­tosť men­tál­neho, psy­chic­kého a fyzic­kého zdra­via.


Téma TASR