Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl

Školský servis, 23. februára 2018 11:00

Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky s bádateľsky orientovaným prístupom.

Bratislava 23. februára (SkolskyServis.sk) - V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa januári a februári 2018 konali prvé stretnutia neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl:

- Košického a Prešovského kraja dňa 18. januára 2018 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
- Nitrianskeho a Trnavského kraja dňa 12. februára 2018 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
- Banskobystrického kraja dňa 13. februára 2018 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
- Žilinského a Trenčianskeho kraja dňa 15. februára 2018 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

Témami stretnutia boli:

1. Prínos národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora:
Budúcnosť informatiky- informatika budúcnosti – prezentoval doc. RNDr. Gabriel Semanišin PhD.
Informatika ako všeobecnovzdelávací predmet – predstavil prof. RNDr. Ivan Kalaš PhD.
STEM vzdelávanie pre informačnú spoločnosť – priblížil doc. RNDr. Marian Kíreš PhD.
Národný projekt IT Akadémia – predstavil doc. RNDr. Dušan Šveda CSc.

2. Premena tradičnej školy na modernú – inovácia prírodovedného a technického vzdelávania vo
forme praktických ukážok vo forme praktických ukážok

Fyzika pre ZŠ, SŠ; Informatika pre ZŠ, SŠ; Informatika pre 1. stupeň ZŠ; Sieťové predmety SŠ;
Geografia ZŠ; Biológia ZŠ; Chémia ZŠ; Matematika SŠ

3. Riaditeľ a jeho postavenie v projekte (v skupinách pre ZŠ a SŠ)

Riaditeľ školy zodpovedá za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Úspešnosť absolventov v prijatí na vyšší stupeň štúdia, ako aj ich profesijná orientácia, je jedným z vysoko hodnotených ukazovateľov kvality danej školy. Efektívnosť zavádzania inovácií do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov zodpovedá riaditeľ. Cieľom vzdelávania riaditeľov je pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky
s bádateľsky orientovaným prístupom. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 360 riaditeľov základných a
stredných škôl.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

Foto:

SkolskyServis.sk informovala Ing. Eva Kalužáková, manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie

Téma TASR