Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na ZŠ a SŠ

Monika Hossová, 5. januára 2019 7:57

Do súťaže Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na ZŠ a SŠ sa môžete prihlasovať až do 31. januára 2019!

Trnava 5. januára (SkolskyServis.sk) -

Vážení učitelia,Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum (ŠMC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.Zasielajte nám:

- príklady vyučovacích hodín, projektov a ďalších aktivít z mediálnej výchovy, ktorých realizácia sa Vám osvedčila a ktoré by ste chceli sprostredkovať ďalej Vašim kolegom,

- žiacke práce – produkty, ktoré vznikli v rámci výučby mediálnej výchovy v tlačenej, zvukovej, audiovizuálnej či multimediálnej podobe (napr. postery, školské časopisy, videá, filmy, Cd, stránky a pod.).TEMATICKÉ ZAMERANIE SÚŤAŽE


- učenie (sa) o médiách prostredníctvom vlastnej tvorby mediálnych obsahov (fotografií, videí, časopisu, rozhlasu, internetových stránok, blogov, vlogov, reklamných komunikátov, atď.),


- praktická tvorba mediálnych produktov (príprava, tvorba a zverejnenie vlastného mediálneho produktu v tlačenej, auditívnej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe),


- rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k médiám, kritická analýza, reflexia a hodnotenie médií, mediálnych obsahov,


- praktická práca s médiami ako prostriedok analýzy, kritickej reflexie a zodpovedného využívania médií.OCENENIE


Najlepšie 3 príklady učebnej praxe budú finančne odmenené sumou 100 eur.


Vybraní účastníci (triedne kolektívy, pedagógovia) sa zároveň budú môcť zdarma zúčastniť pripravovaného pilotného dvojročného vzdelávacieho programu z reflexívno-praktickej (produktívnej) mediálnej výchovy v podobe:


- kurzu pre žiakov (1- dňových exkurzií) v priestoroch digitálnych štúdií FMK UCM v Trnave a e-learningového kurzu (15 lekcií),


- školenia pre pedagógov (2- dňového seminára, tréningu).Všetci účastníci získajú:


- vecné dary v podobe publikácií vhodných pri realizácii mediálnej výchovy na školách,


- metodickú príručku s najlepšími príkladmi dobrej praxe v tlačenej podobe,


- certifikát o účasti (výhercovia s informáciou o príslušnom umiestnení v súťaži).Všetky podnetné a zaujímavé príklady dobrej praxe budú okrem toho zverejnené v:


- databáze príkladov dobrej praxe na stránke https://www.medialnavychova.sk/,


- metodickej príručke,


- štúdii o stratégiách reflexívneho a produktívneho učenia a učenia sa o médiách na základných a stredných školách na Slovensku.Zapojením sa do súťaže dáva účastník súhlas so zverejnením príkladu dobrej praxe i ďalších požadovaných údajov v uvedených dokumentoch.PODMIENKY ÚČASTI


- súťaž prebieha v jednej oceňovanej kategórii: základné a stredné školy na Slovensku,


- súťaže sa môžu zúčastniť všetky základné a stredné školy na Slovensku,


- každá škola sa môže uchádzať o ocenenie aj s viacerými príkladmi,


- predpokladom ohodnotenia príkladu je riadne vyplnenie všetkých častí prihlášky,


- jednotlivé prihlášky posúdi hodnotiaca komisia zložená z členov IMEC-u, Katedry mediálnej výchovy, resp. ďalších katedier FMK UCM.Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať do 31. januára 2019 e-mailom na adresu viera.kacinova@ucm.sk, resp. poštou:
PhDr. Viera Kačinová, PhD., FMK UCM, Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 TrnavaPrihlášku je možné si stiahnuť stiahnuť tu: https://medialnavychova.sk/predlzenie-prihlasovania-do-sutaze-najlepsie-priklady-dobrej-praxe-vyucby-medialnej-vychovy-na-zs-a-ss/VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude zverejnené na webovej stránke https://www.medialnavychova.sk/ vo februári 2019.Súťaž sa realizuje v rámci projektu KEGA 010UCM-4/2018 s názvom “Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM” podporovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Foto:

Téma TASR