MŠVVaŠ: Novinky v akreditácii vysokoškolského štúdia

TASR, 19. júna 2018 12:48

Aj jednoduchšie obsadzovanie miest docentov a profesorov.

Bratislava 19. júna (TASR) - Poslanci na dnešnej schôdzi definitívne odobrili balík opatrení v oblasti vysokého školstva, ktorý predkladala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Prijaté zmeny prinesú aj nový systém akreditácie vysokoškolského štúdia či otvorenejšie obsadzovanie miest docentov a profesorov. Zelenú v parlamente dostala aj poslanecká novela, ktorá rieši otázku určovania počtov žiakov osemročných gymnázií.

Ilustračné foto Foto: František Iván/TASR


Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zákonom zavádzame nový prístup k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania založený na európskych štandardoch a odporúčaniach pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy by sa v zmysle zákona mali viac zaoberať kvalitou poskytovaného vzdelávania a podporou vysokoškolských učiteľov. Vzdelávanie by malo byť vo väčšej miere orientované na študenta a jeho rozvoj a študijné programy majú lepšie reflektovať potreby spoločnosti, pretože budú vznikať na základe skúseností absolventov, potrieb študentov a očakávaní zamestnávateľov. "Vysoké školy, ktoré preukážu schopnosť poskytovať študijné programy na požadovanej úrovni, budú môcť jednoduchšie reagovať na potreby študentov a zamestnávateľov úpravou svojich študijných programov či vytvorením nového študijného programu," uviedla k návrhu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR M. Lubyová.

Dohľad nad postupmi vysokej školy bude zabezpečovať novozriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Nezávislosť a zodpovednosť agentúry založená na európskych štandardoch vytvára predpoklady pre jej riadne členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a zaradenie do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR). Členstvo v týchto inštitúciách znamená dôveru v kvalitu vysokoškolského vzdelania v európskom priestore.

Novela zákona o vysokých školách

Novelou zvyšujeme otvorenosť vysokoškolského systému pri obsadzovaní miest docentov a profesorov zo zahraničia, čím zároveň aj zjednodušujeme proces obsadzovania týchto miest. Na druhej strane, aby nebola spochybňovaná odbornosť a kvalita týchto uchádzačov o zamestnanie, zavádzame dve opatrenia. Prvým je, že v rámci výberového konania bude potrebné posúdiť, či daný uchádzač spĺňa podmienky tak z hľadiska jeho pedagogickej praxe, ako aj v oblasti tvorivej činnosti určené vedeckou/umeleckou radou pre danú pozíciu a štandardmi pre habilitačné konanie vydané akreditačnou agentúrou, a súčasne sa od tohto zamestnanca bude vyžadovať, aby v lehote troch rokov prešiel najmenej habilitačným konaním.

V nadväznosti na paralelne predložený návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa zjednodušuje tvorba a úprava študijných programov, vrátane medziodborových študijných programov a spoločných študijných programov. Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu – interdisciplinárne štúdiá. Tento typ študijného programu je vhodný aj na uskutočňovanie konceptu vzdelávania označovaného ako liberálne štúdiá. Vysokým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore alebo v kombinácií dvoch študijných odborov. Nie je tak potrebné, aby si uchádzač o štúdium zvolil už konkrétny študijný program vo väzbe na študijný odbor na začiatku vysokoškolského štúdia, ale až po oboznámení sa s hlbším kontextom počas štúdia.

Parlament tiež schválil poslanecký návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý predložili poslanci Slovenskej národnej strany. Predložená úprava rieši otázku určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií. Po novom počet žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií nemá prekročiť päť percent z celkového počtu študentov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku v rámci celej Slovenskej republiky.


TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Téma TASR