Primátor Bratislavy ocení mladé talenty, navrhnite výnimočných žiakov

Školský servis, 24. marca 2019 9:09

Návrhy na ocenenia jednotlivcov či skupín je možné posielať do 18. apríla 2019.

Bratislava 24. marca (SkolskyServis.sk) - Primátor Bratislavy už tradične ocení mladé talenty. Vyzývame preto všetkých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, aby nám zaslali nominácie žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2018 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach, celoštátnych súťažiach, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Návrhy na ocenenia jednotlivcov či skupín je možné posielať do 18. apríla 2019.

Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy má svoju tradíciu. Tento rok to bude už 24. ročník. Ide o spôsob, ako vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentujú seba, svoje mesto Bratislavu a Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.

Všetci, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, môžu zaslať nominácie najúspešnejších žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2018 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych súťažiach, na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy, Matúš Vallo, poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných či stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi ako aj odovzdanie ocenení sa uskutoční v Bratislave v Primaciálnom paláci dňa 5. júna 2019 o 10:00 h.

Oceňovanie je rozdelené do 5 kategórií:
1. kultúra,
2. šport,
3. prírodné a technické vedy,
4. jazyky,
5. profesijná súťaž, voľný čas.


Nominácie je potrebné zasielať do 18. apríla 2019 na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v máji 2019.

Podrobnejšie informácie o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s tlačivami nominačného listu a súhlasom so spracovaním osobných údajov nájdete na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/skolstvo-a-mladez.

Minulý rok získalo čestné uznania a ceny celkom 50 mladých talentov a 38 pedagógov a trénerov, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou.

Téma TASR