Ministerka školstva predstavila východiská pre NPRVV

Školský servis, 25. mája 2018 12:14

Bratislava 25. mája (SkolskyServis.sk) - TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) predstavila v piatok na tlačovej konferencii základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) na Slovensku. Založený bude na dvoch druhoch východísk, a to kvalitatívnom a kvantitatívnom. Zároveň avizovala, že dokument predložia na rokovanie vlády o dva týždne.

Kvalitatívne východiská predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému. Ide napríklad o podporu integrácie a inklúzie a zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy. Kvantitatívne východiská predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému. Podľa Lubyovej ide o budúci demografický vývoj Slovenska a odhad finančných nákladov a dosahov reformy.

NPRVaV bude založený z troch oblastí cieľov, ide o strategické, čiastkové a prierezové. Medzi strategické ciele patrí kvalita, dostupnosť a modernizácia. "Už v tomto období sa dá urobiť napríklad v rámci kvality to, že by sa mal premeniť nábor na výber pri prijímaní do škôl, mala by sa zvýšiť kvalita hodnotenia vedy prostredníctvom Akreditačnej agentúry," povedala Lubyová. V rámci dostupnosti platí heslo, že najbližšia škola je zároveň najlepšia škola. "Tu sa dá napríklad urobiť to, že sa bude povinne zaškoľovať dieťa rok predtým, ako nastúpi na povinnú školskú dochádzku," priblížila. Tretím bodom je modernizácia. "Už v tomto období sa dá modernizovať obsah testovania, diagnostiky a IT zručnosť a návykov detí a učiteľov," uviedla Lubyová.

Medzi čiastkové ciele programu Lubyová zaradila efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo. Tretím typom cieľov sú prierezové témy. K nim by sa mali zaradiť napríklad integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania.

Komplexný program NPRVaV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR. "Pracovná verzia nacenenia programu je okolo deväť miliárd eur," dodala Lubyová s tým, že ide o sumu na nasledujúcich desať rokov.

Opatrenia v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Foto: TASR


Kvalitatívne východiská (hodnotová orientácia)
• predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému:
• Podpora integrácie a inklúzie – inkluzívny fínsky model
• Horizontálna integrácia (v rámci stupňa vzdelávania)
• Vertikálna integrácia (priepustnosť medzi stupňami vzdelávania)
• Zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy

Kvantitatívne východiská (predpoklady, scenáre)
• predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému:
• Budúci demografický vývoj Slovenska
• Prognóza vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín
• Prognóza priestorového rozdelenia obyvateľstva podľa okresov
• Odhad finančných nákladov a dopadov reformy
• 3 druhy opatrení z hľadiska možnosti odhadnúť reformy
• Scenáre a predpoklady odhadov ako referenčné rámce pre akčné plány

Ciele NPRVV
NPRVV je rozdelený na 3 oblasti cieľov – strategické, čiastkové a prierezové:

Strategické ciele NPRVV
• Kvalita
o napríklad zvýšenie kvality prostredníctvom nového systému riadenia, financovania a hodnotenia
• Dostupnosť
o napríklad rozšírenie dostupnosti kvalitného systému výchovy a vzdelávania pre všetkých prostredníctvom podpory integrácie a inklúzie
• Modernizácia
o napríklad modernizácia vzdelávacieho obsahu a jeho zladenie s medzinárodnými štandardami (napr. Európsky kvalifikačný rámec), modernizácia metód testovania, diagnostiky a p.)
o a prepojenie s potrebami spoločnosti a hospodárskej praxe (trh práce)

Čiastkové ciele NPRVV
Efektívne fungujúce regionálne školstvo, ktoré:
• poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
• zabezpečuje učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce,
• je dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti,
• reaguje na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe,
• poskytuje deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu.
Efektívne fungujúce vysoké školstvo, ktoré:
• poskytuje vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom,
• je dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie
• je stálou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru,
• je významnou súčasťou výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoj,
• významne prispieva k rozvoju národného hospodárstva, spoločnosti a regiónov Slovenska.

Prierezové témy NPRVV - tzv. cestné mapy
• Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
• Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce
• Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania

Komplexný program NPRVV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Téma TASR