Deviataci budú mať viac hodín dejepisu. Z čoho sa budú učiť?

Školský servis, 22. septembra 2017 11:01

Od školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac.

Bratislava 22. septembra (SkolskyServis.sk) - Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré schválilo príslušný dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu a Rámcovému učebnému plánu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.
Foto: RaabeHodinová dotácia pre dejepis sa v Rámcovom učebnom pláne, podľa ktorého sa budú vzdelávať deviataci od septembra 2017, zvyšuje zo šiestich na sedem hodín v rámci celého druhého stupňa ZŠ. V praxi to znamená, že ak mali títo žiaci napríklad v 5. až 8. ročníku jednu hodinu dejepisu týždenne, v novom školskom roku ako deviataci budú mať tento predmet trikrát za týždeň.

V súčasnej spoločenskej situácii je posilnenie výučby dejepisu krokom, ktorý má za cieľ vytvoriť priestor na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií.

Snahou ministerstva školstva je najmä to, aby vďaka zvýšenej hodinovej dotácii mali učitelia dejepisu priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky. Kľúčové je taktiež z pohľadu ministerstva, aby žiakov upozornili na historicko-spoločenské súvislosti, dopad histórie na súčasnosť a poukázali aj na to, že dejepis sa dá učiť zaujímavo s využitím doplnkových materiálov, modernej techniky, exkurzií, historických prameňov či diskusií.

V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko v súlade s týmto zámerom vznikli v priebehu leta 2017 naozaj jedinečné učebné pomôcky, ktoré majú učiteľom aj samotným deviatakov pomôcť v diskusiách na neľahké témy, ako napríklad: o anarchii, neonacizme, menšinách, extrémizme, migrantoch, tolerancii, vlastenectve atď. „Metodická príručka pre učiteľa a pracovný zošit pre žiaka majú slúžiť ako doplnkový materiál na hodiny dejepisu v 9. ročníku základnej školy s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky. Taktiež sú určené aj pre učiteľov a študentov gymnázií," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.
Foto: Raabe

„Naším cieľom je, aby žiaci nechápali dejepis ako nudný telefónny zoznam mien a rokov, ktorý sa majú naučiť odrecitovať, ale ako živý súbor myšlienok, ktorý spoločnosti slúži ako kompas pre súčasné a budúce rozhodovanie. Chceme, aby žiaci pochopili, že sú budúcimi tvorcami histórie, nielen jej bezmocným objektom. Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti," predstavili novinky RAABE ich autori – PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. a Mgr. Zuzana Fialová, PhD.

Dodajme, že metodická príručka je v súlade s materiálom K prevencii extrémizmu a radikalizmu, ktorý bol vypracovaný v súlade s plnením úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019. „V súčasnej spoločnosti sa o týchto problémoch mnoho hovorí a často sa hľadá „zázračný spôsob", ako im predchádzať či ako ich riešiť. Zázračný spôsob však neexistuje. Jedinou možnosťou je, aby sme sa my dospelí viac rozprávali s mládežou aj o ťažkých spoločenských témach, ale aj aby sme spolu pátrali po nových informáciách hľadali v spomienkach pamätníkov, hodnotili nedávnu minulosť aj súčasnosť. Na to potrebujeme reagovať na nové technológie, cez ktoré mladí ľudia dostávajú informácie, upozorňovať na ich úskalia, ale aj využiť ich výhody," hovorí Dušan Ondrušek.

O metodickej príručke a pracovnom zošite

K dvanástim základným témam, ktoré možno využiť počas tridsiatich vyučovacích hodín, je v príručke opísaných tridsaťtri väčších praktických cvičení, každé na rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa.
Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov.

O autoroch

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. založil a viac ako 20 rokov viedol organizáciu PDCS. Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu, ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a odborných článkov o participatívnom učení, hlavne pre učiteľov a študentov, napr. publikácie Tolerancia hrou, Hodnotové strety hrou, Čítanka pre neziskové organizácie, Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady, Tréning? Tréning.

Mgr. Zuzana Fialová, PhD. sa už 25 rokov venuje problematike menšín, ľudských práv a konfliktov v kontexte medzinárodného rozvoja. Je spoluautorkou viacerých výskumov na tému extrémizmu a nacionalizmu, ako aj rozvoja občianskej spoločnosti. Učeniu a trénovaniu sa venuje od r. 1997, je autorkou vzdelávacích programov o ľudských právach a demokracii pre rôzne cieľové skupiny (úradníci, mimovládne organizácie, učitelia). Pracovala pre veľké medzinárodné organizácie (NATO, OBSE, UNDP), kde spoluvytvárala a konzultovala vzdelávacie programy. Na Slovensku pracovala pre viaceré mimovládne organizácie ako lektorka a trénerka, učila na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského. Je autorkou viac ako 40 publikácií na vyššie uvedené témy.

Metodickú príručku pre učiteľa aj pracovný zošit pre žiakov nájdete v e-shope RAABE.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR