Máte doma piataka či deviataka? Tieto termíny by ste si mali poznačiť

Školský servis, 3. januára 2017 11:25

Do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl.

Prijímacie skúšky Foto: TASR


Bratislava 3. januára (SkolskyServis.sk) - Žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov čaká v najbližšej dobe veľké rozhodnutie. Akú školu si vybrať, aké sú termíny na podanie prihlášok, koľko prihlášok si môžem podať a kedy budú prijímacie pohovory? To sú otázky, ktoré víria v hlavách rodičov, ktorí majú doma piataka, ôsmaka, či deviataka.

S presunom na strednú školu však súvisia aj ďalšie otázky. Ako si správne vybrať školu? Podľa čoho sa rozhodnúť? Najlepšie je navštíviť deň otvorených dverí - http://www.zoznamskol.eu/akce/den-otvorenych-dveri/ na vybranej škole, kde sa dozviete všetko potrebné. Okrem toho, že vaše dieťa uvidí podmienky a technické vybavenie školy, zoznámi sa s novým prostredím a získa podrobnosti o jednotlivých študijných programoch, získa dôležité informácie o priebehu a podmienkach prijímacieho konania. Ak vám nepomôže ani návšteva školy, môžete požiadať o odbornú pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu či Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva.

Výber strednej školy

Ukončený 9. ročník:
• gymnázium
• stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné, 5–ročné štúdium)
• gymnázium (5-ročné bilingválne štúdium)

Ukončený 8.ročník:
• gymnázium (bilingválne 5-ročné štúdium )
• obchodná akadémia (bilingválne 5-ročné štúdium)

Ukončený 5.ročník: gymnázium (8-ročné štúdium)

Tu nájdete zoznam študijných odborov stredných škôl - http://www.stredneskoly.sk/odbory/

Termíny podávanie prihlášok na štúdium pre školský rok 2017/2018

Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy. Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. (školský zákon) v určených termínoch:

Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20. 2. 2017. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ alebo žiak kvarty a kvinty osemročného gymnázia si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.

Pre ostatné študijné a učebné odbory do 10. 4. 2017. Každý žiak 9. ročníka ZŠ alebo aj žiak kvinty osemročného gymnázia si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy. Každý žiak 5. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na osemročné gymnázium – buď na dve rôzne gymnáziá alebo na dva rôzne študijné odbory toho istého gymnázia

Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky: buď I. termín – 9. máj 2017 alebo II. termín – 11. máj 2017.


Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 %, rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.


Termíny prijímacích skúšok na SŠ pre školský rok 2017/2018:

Talentové skúšky: 25. marca – 15. apríla 2017
1. kolo prijímacích skúšok: 9. mája 2017 a 11. mája 2017 (vrátane 8-roč. gym.)
2. kolo prijímacích skúšok: 20. júna 2017 (v prípade, že žiaka neprijmú v 1. kole)

Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vydáva zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl.

Zdroje: http://www.cvtisr.sk/, www.minedu.sk, http://www.siov.sk/, http://www.stredneskoly.sk/

Téma TASR