Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach boli imatrikulácie prvákov

Školský servis, 16. novembra 2014 12:38

V imatrikulačnom sľube študenti prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Lekárskej fakulty.

Košice 16. novembra (SkolskyServis.sk) - V piatok 14. novembra sa uskutočnila v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho a doktorského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ. Zúčastnili sa jej študenti doktorského štúdia odboru všeobecné a zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku a bakalárskeho štúdia v odbore fyzioterapia a verejné zdravotníctvo, ktorých do prvého ročníka v akademickom roku 2014/2015 nastúpilo takmer päťsto.

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 14. novembra uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka Foto: Žofia HnátováNa imatrikulačnej slávnosti bol prítomný dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prodekanka pre študijné záležitosti prof. MUDr. Darina Kluchová, študijní poradcovia a predsedovia študentských spolkov. Slávnosť viedol prodekan prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., ktorý študentom pripomenul ich práva a povinnosti, ktoré na seba prevzali zapísaním sa na štúdium a potvrdia to následne tiež slávnostným imatrikulačným sľubom. „Slávnosť imatrikulácie má podčiarknuť zodpovednosť s akou máte pristupovať k príprave na svoje budúce povolanie a zároveň je začiatkom jednej krásnej etapy vo vašom živote. Od vás bude závisieť, aká atmosféra bude na našej Alma Mater a aké spomienky vás budú po jej opustení sprevádzať životom,“ zdôraznil prodekan.
Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 14. novembra uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka Foto: Žofia Hnátová

V imatrikulačnom sľube študenti prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Lekárskej fakulty, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, univerzity a fakulty, študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a nedopustiť sa ničoho, čím by ho poškodili. Po zložení sľubu prodekanka Darina Kluchová všetkých študentov postupne predstavila imatrikulačnému kolégiu a v závere imatrikulačnej slávnosti im prodekan Viliam Donič poprial veľa úspechov v ich štúdiu, aby sa o šesť rokov mohli zúčastniť na rovnakom mieste svojej slávnostnej promócie.RNDr. Jaroslava Oravcová, UPJŠ Košice

Téma TASR