Komuniké zástupcov organizácií a iniciatív pôsobiacich v školstve

Školský servis, 16. mája 2016 14:34

Komuniké prinášame v plnom znení.

Na snímke protestné zhromaždenie učiteľov, ktoré zorganizovala Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) na Námestí SNP v Bratislave 25. januára 2016. Foto: Michal Svítok/TASRBratislava 16. mája (SkolskyServis.sk) - V stredu 11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve.

Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania školstva a osobitne platov pedagogických a odborných zamestnancov. Zámery deklarované v Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 – 2020 nemajú dostatočné finančné krytie, a preto ich realizácia nebude možná. Dlhodobo pretrvávajúce problémy v školstve sa týmto len prehĺbia.

Prítomní zástupcovia organizácií sa zhodli na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií zo dňa 17. februára 2016.

Ďalej sa dohodli, že jedným z účinných spôsobov, ako presadiť spoločné požiadavky, je dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností legislatívneho procesu.

Účastníci stretnutia prediskutovali návrh usporiadať konferenciu ekonomických odborníkov na tému skutočných možností verejných financií, štátneho rozpočtu a kapitoly školstva na zabezpečenie financovania školstva na úrovni iných vyspelých štátov.

Asociácia výchovných poradcov
Asociácia centier voľného času SR
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
Asociácia základných umeleckých škôl SR
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
Slovenská komora učiteľov
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Iniciatíva slovenských učiteľov
Študentská rada vysokých škôl
Rada mládeže Slovenska
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Združenie základných škôl Slovenska
Školský network
Komora školských logopédov
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
Rada vysokých škôl SR
Asociácia školskej psychológie
Školský výbor ECAV
Študentská sieť
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Nové školské odbory
Slovenská komora angličtinárov
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Iniciatíva Veda chce žiť!
OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied
Slovenská rada rodičovských združení
Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Téma TASR