Idete objednávať učebnice? Toto vás bude zaujímať

Školský servis, 13. decembra 2017 15:07

Na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR si ich môžu učitelia objednať už len do 15. decembra 2017!

Bratislava 13. decembra (SkolskyServis.sk) - Odborné vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravilo pre učiteľov úplne novú pracovnú učebnicu a metodiku spracovanú v súlade s iŠVP na vyučovací predmet Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl.

Foto:„Didaktické spracovanie učiva v učebnici využíva koncept, ktorý bol v slovenských podmienkach vyvíjaný a v praxi postupne overovaný 12 rokov, a to s aktívnou účasťou medzinárodných odborníkov,“ povedala autorka nových učebných materiálov doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Ako upozornila, pri ich tvorbe sa kládol dôraz predovšetkým na bádateľské aktivity, ktorých využívanie je zakotvené i v štátnom vzdelávacom programe. A tiež často zanedbávaný rozvoj viacerých spôsobilostí, ako napríklad skúmania či tvorenia vlastných záverov. Pracovná učebnica aj metodická príručka sú určené pre všetkých nadšených učiteľov, ktorí chcú urobiť pre žiakov vzdelávanie zaujímavým a podnetným.

Dôležité je, že učitelia sa nemusia obávať ani komplikovaných príprav. Spolu s učebnicou vychádza aj metodická príručka, ktorá dôkladne opisuje, ako s učebnicou pracovať.

Učebnicu aj metodiku si môžu školy objednávať na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/) počas špecializovaného objednávacieho konania iba do 15. decembra 2017!

Ukážku pracovnej učebnice nájdu učitelia tu: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Ukážku metodickej príručky nájdu učitelia tu: Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník ZŠ

O novej pracovnej učebnici

„Základným motívom učebnice je žiacke výskumné pracovisko, ktoré samo o sebe vytvára motivačné situácie. Každá kapitola sa začína skúmateľskou výzvou v podobe listu adresovaného výskumnému tímu žiakov. V liste sa nachádza niekoľko výskumných problémov v podobe otázok. Tie vedú žiakov k vlastnej výskumnej aktivite. Jednotlivé kapitoly učebnice obsahujú úlohy smerujúce žiakov k získavaniu rôznych čiastkových informácií potrebných na riešenie výskumných problémov. Niektoré sú riešené metódou vysvetlenia a navádzania na získavanie dodatočných informácií, základ však tvoria výskumné otázky vedúce žiakov k získaniu odpovedí pomocou vlastnej výskumnej činnosti. Vzhľadom na kurikulárny obsah predmetu prírodoveda pre 3. ročník, ide o 6 tematických výziev prezentovaných v šiestich listoch, a to v súlade so vzdelávacími podoblasťami prírodovedy,“ vysvetľuje jedinečné spracovanie autorka učebnice Kristína Žoldošová.

Dodajme, že vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA bude počas roka 2018 po celom Slovensku organizovať pre učiteľov prírodovedy bezplatné školenia týkajúce sa práce s novou učebnicou a metodickou príručkou. Informácie budú zverejnené na stránke www.skolskyportal.sk.

Zdroj: EXPOL PEDAGOGIKA

Téma TASR