Aký otec, taký syn - konferencia o otcovstve a výchove chlap(c)ov

Školský servis, 10. júna 2018 8:46

Bratislava 10. júna (SkolskyServis.sk) - Hovorí sa, že z chlapca môže urobiť muža len iný muž. Je to skutočne tak? Alebo je to prežitok? Sú chlapci naozaj iní? A prečo je to tak? Napadlo vám niekedy, že odlišnosť chlapcov od dievčat ovplyvňuje aj to, ako sa vzdelávajú? Ako na chlapcov vplýva súčasná feminizácia školstva? Čo môže chlapcov sprevádzať na ceste k mužnosti? Odpovede na tieto a ďalšie otázky prináša konferencia AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, ktorá sa uskutoční 23. 6. 2018 v hoteli NH Gate One v Bratislave.

Ústrednou témou konferencie je úloha otca vo výchove detí. Je čas, aby sme sa na výchovu pozreli aj z pohľadu otcov, mužov, lebo ich úloha a dôležitosť vo výchove detí je nenahraditeľná. Budeme sa však zaoberať aj otázkou odlišností medzi chlapcami a dievčatami, ktoré majú viesť k rôznym prístupom vo výchove a vzdelávaní.
Konferencia ponúka účastníkom 12 hostí zo Slovenska a Českej republiky a 13 tém, kde sa budú striedať prednášky odborníkov z oblasti psychológie, psychoterapie, fyzioterapie, pedagogiky, ako aj koučov a osobností, ktoré sa venujú mužskej spiritualite, či celoživotnému vzdelávaniu rodičov v oblasti vzťahov a výchovy.
Milena Mikulková je sociálna pedagogička, vzťahová a výchovná poradkyňa a autorka 2 kníh o výchove – Hlavu vzhůru chlap(c)i! a Hlavu vzhůru rodiče! Na konferencii bude hovoriť o tom, čo sa očakáva od dnešných chlapcov, ako vo výchove podporiť svojich synov a čím podporiť v sebarozvoji svojich partnerov a tiež odkiaľ čerpať, keď chýbajú dobré vzory. Téme otcovstva a mužských vzorov sa bude tiež venovať Ján Balážia - manžel, otec, podnikateľ, autor publikácií o vzťahu otca a dieťaťa, venuje sa mužskej spiritualite a organizuje zážitkové aktivity pre otcov s ich synmi a dcérami. Je presvedčený, že z chlapca môže urobiť muža len muž a problém mužskej spirituality vidí v tom, že nevzniká len tak, ale chlapec sa ju musí naučiť. Andrej Burianek je zakladateľom projektu Akadémie rodiny, podieľal sa na založení projektu súkromnej materskej školy Pramienok v Bratislave, pracuje v IT sektore a sám je otcom 6 detí. Na konferencii bude hovoriť tom, aká je úloha otcov vo výchove v súčasnom svete a aké nástroje používajú pri výchove úspešní otcovia.

Konferenciu bude otvárať otázka rozdielov v myslení mužov a žien, ktorej sa bude venovať Silvia Langermann, ktorá sa venuje psychológii a koučingu. Vnímajú muži a ženy svet rovnako? Je cítenie a myslenie u oboch pohlaví rovnaké? Ktoré postoje majú spoločné, a ktoré odlišné? Tieto i ďalšie otázky zodpovie vo svojej prednáške.

V príspevku Evy Matejíčkovej sa pozrieme na to, aký je vplyv antropológie na interakciu otec-dieťa. Tieto poznatky vychádzajú z konceptu obyvateľov latinsko-amerických kultúr, z chovania domorodých obyvateľov k ich deťom, z fungovania rodiny, práce detí od najútlešieho veku v prospech jeho vývoja a fungovania rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.

Monika Stehlíková, autorka unikátnej metodiky Vedomá reč tela. V interaktívnej prednáške – MARS – symbol muža ako základu pre bezpečnú exploráciu a vzládnutie agresivity – odhalí, v čom je postavenie muža jedinečné z pohľadu psychomotorického vývinu dieťaťa.

Milan Studnička, psychológ, lektor, psychoterapeut a tiež poradca Českého olympijského výboru v školení trénerov, sa bude v jednej z tém venovať rozdielom v prístupe k chlapcom a dievčatám počas športového tréningu, na čo si tréneri, učitelia, rodičia majú dať pozor, aby neubližovali detskej psychike. Bude sa tiež venovať otázke, prečo sú dievčenské kolektívy náročnejšie na vedenie.

V ďalšej prednáške sa bude venovať dôvodom, pre ktoré chlapci vyhľadávajú počítačové hry a ako im to môže ublížiť. Čo chlapcom počítačové hry dávajú, v čom ich môžu rozvíjať a v čom ich naopak limitujú. Aké chyby robia rodičia a čo musia urobiť preto, aby dostali svojich synov späť do reálneho prežívania svojho života.
Osobitnou témou bude fungovanie mužov v práci a odhalenie, aké korene to má vo výchove od Tomáša Langermanna, ktorý pôsobí ako kouč a lektor. Bude sa venovať pôsobeniu mužov na riadiacich pozíciách.
Konferenciu bude uzatvárať blok venovaný oblasti vzdelávania a jeho špecifík podľa pohlaví. Jiří Halda, ktorý patrí dnes už takmer k lektorským legendám predškolskej pedagogiky sa na konferencii bude venovať témam emočnej a sociálnej zrelosti detí a tiež rozdielom v zrelosti chlapcov a dievčat. Vladimír Burjan - pedagóg a šéfredaktor časopisu Dobrá škola bude vo svojej prednáške hovoriť o tom, prečo potrebujeme v školách viac mužov a tiež, aké vážne negatívne dôsledky má neprítomnosť mužov v školách na výchovu a vzdelávanie chlapcov a dievčat.

Na záver sa môžu účastníci tešiť na riaditeľa výnimočnej školy v Prahe Jána Veprěka, kde pomer mužov a žien učiteľov je 50:50. Hovorí, že „je čas, aby sme urobili niečo aj pre chlapcov“. Za posledné roky sa urobilo veľa pre ženy a ich zrovnoprávnenie, dievčatá sú dnes motivované, odhodlané a v škole úspešnejšie ako chlapci. Bude tiež hovoriť o školách v zahraničí, kde sa chlapci a dievčatá vzdelávajú oddelene a aký to má pre nich prínos.

Keďže konferencia sa bude venovať aj vplyvu technológií na deti, osobitne chlapcov, špeciálnym hosťom konferencie bude Karol Suchánek – poradca v oblasti cyber security. Bude hovoriť o tom, prečo by sme si mali dávať pozor nie len na svoje osobné údaje, ale aj to, ako môžeme zaistiť bezpečnosť svojich detí v online svete.

Konferenciou bude sprevádzať moderátor Peter Podlesný šéfredaktor neštandardného pánskeho magazínu Mužom.sk, pre mužov, ktorí premýšľajú.

Občianske združenie ASROW, o. z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) bolo založené v roku 2010 rodinami, ktoré sa rozhodli poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi. ASROW, o. z., je zriaďovateľom materskej školy Pramienok v Bratislave v Petržalke. Vo svojich výchovno-vzdelávacích projektoch venuje pozornosť rozvoju charakteru a získavaniu životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriava na koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa, vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia. Jeho cieľom je realizovať vzdelávacie projekty  zakladať materské, základné a stredné školy, ktoré budú fungovať na týchto princípoch výchovy a vzdelávania. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy sa kladú v rodine.

Foto:

Téma TASR