Poďte s nami na Výlety s Betkou Abecedkou

Školský servis, 7. januára 2019 10:20

Autorkou knihy je Mária Valová (riaditeľka MŠ Ostrov pri Piešťanoch), ktorá zúročila v tejto knihe svoje 40-ročné pedagogické skúsenosti a tiež svoje vlastenecké cítenie.

Bratislava 7. januára (SkolskyServis.sk) - Vážené pani učiteľky 1. stupňa, milí rodičia menších školákov, možno starí rodičia, ponúkame vám novú knihu pre deti mladšieho školského veku – Výlety s Betkou Abecedkou + CD ku knihe.
Foto:

Aj my z www.dobre-napady.sk vám knižku odporúčame. Je vhodná ako darček k sviatku, možno za výborné známky na vysvedčení.

Kniha je primárne orientovaná na zoznamovanie detí s písmenami slovenskej abecedy, podporu rečového prejavu a poznávanie Slovenska.

Autorkou knihy je Mária Valová (riaditeľka MŠ Ostrov pri Piešťanoch), ktorá zúročila v tejto knihe svoje 40-ročné pedagogické skúsenosti a tiež svoje vlastenecké cítenie.

Kniha je rozdelená do dvoch častí (prvú časť tvoria reálne fotografie a básne s ilustráciami, druhú časť knihy tvoria registre, slovník ľudových pojmov a svet farieb Betky Abecedky)

Prečo je táto kniha výnimočná

- 35 písmen slovenskej abecedy – 33 básní a 2 piesne pútavo zoznamujú deti s mestami, hradmi, chránenými rastlinami, kvetmi, živočíchmi, riekami, jazerami, pohoriami, významnými ľudovými hrdinami a osobnosťami Slovenska, i s ľudovými tradíciami. Pre deti vybrala autorka to najpútavejšie zo Slovenska. Veršíky nenásilnou formou budujú vzťah a vlastenecké cítenie dieťaťa ku Slovensku. Všetky témy básní v knihe sú v súlade s osnovami regionálnej výchovy na 1. stupni ZŠ.

- Celou knihou sprevádza deti Betka Abeceda – kamarátka v ich veku.

- Básne sú zamerané na podporu rečového prejavu (možnosť využiť aj v odbore logopédia) – zamerané na precvičovanie jednotlivých samohlások a spoluhlások, sú výnimočné z hľadiska skladby viet. Sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, predčitateľskú gramotnosť, každá báseň dôsledne precvičuje prezentované písmeno abecedy.

- Básne tvoria krátke veršované príbehy riekankového charakteru, ktoré si deti ľahko zapamätajú.

- Kniha je zaujímavou kombináciou veršovaného textu, ilustrácií blízkych deťom a reálnych fotografií (ľavá strana poskytuje reálny obraz a pravá strana umeleckú ilustráciu s básňou).

- Kniha je originálne ilustrovaná – básne okrem ilustrácií poskytujú pohľad na rôzne druhy a typy písaného i tlačeného písma (použitých cca 40 rôznych typografických druhov písma).

Druhú časť knihy tvoria:

- registre vecí, ktoré sa vyskytujú v básňach a poskytujú stručný a výstižný opis (register rastlín, kvetov, stromov, register živočíchov Slovenska, register riek, jazier a pohorí, register významných osobností, register miest, dedín a historických pamiatok Slovenska.

- Svet farieb Betky Abecedky (pomenovanie farby s prirovnaním k opisovaným reálnym veciam na fotografiách alebo ilustráciách v básňach). Register farieb s použitím písmen abecedy ponúka ľahšiu orientáciu v knihe a tiež väzbu medzi farbami v jednotlivých veršoch a registrom opisovaných vecí v druhej časti knihy. Kniha poskytuje nielen základnú paletu farieb, ale aj ich odtieňov s pomenovaním.

- Slovník ľudových výrazov (kniha rozširuje slovnú zásobu dieťaťa najmä v oblasti ľudových pojmov)

Súčasťou knihy je CD:

- Básne na CD recitujú interpreti rôznych vekových kategórií - deti vo veku 6 až 9 rokov, pani učiteľky, školené hlasy profesionálnych umelcov, až po 82-ročnú pani učiteľku. Deti si budú môcť vypočuť spolu 11 rôznych typov hlasov.

- Básne sprevádzajú krásne hudobné motívy – najmä fujarové sklady, rôzne ľudové nástroje – fujara, gajdy, píšťalky, harmonika, cimbal, husle, ale i hudobné motívy svetovej hudobnej tvorby. Hudobné motívy sú taktiež citlivo vyberané vzhľadom na prezentované oblasti Slovenska (terchovská muzika, podpoľanie,...).
Ukážky z básní na CD si môžete vypočuť na našej webovej stránke tu:
http://www.panucitel.sk/produkt/vylety-s-betkou-abecedkou-2/

Kniha prešla posudzovaním a pripomienkovým konaním MŠ VVaŠ SR a MPC Bratislava, jej umeleckú hodnotu ocenil i Fond na podporu umenia.

Kniha poskytuje pre deti množstvo zaujímavých a pútavo slovne i výtvarne prezentovaných informácií o Slovensku a pre pani učiteľky námety na množstvo edukačných aktivít. Knihu využijete na hodinách SJ, HV a regionálnej výchovy a prírodopisu.

Okrem knihy a CD ponúkame na predčitateľskú gramotnosť:

- laminované karty – súbor 37 písmen slovenskej abecedy vo farbách Betky Abecedky. Karty sú laminované, veľkosť 7 x 10 cm. Odporúčame zakúpiť dve (tri súbory) abecedy, pretože niektoré názvy básní obsahujú viac písmen z toho istého druhu.


Téma TASR