Radíme: Ako vybrať dobrú škôlku

Školský servis, 28. januára 2018 12:42

Každý rodič túži po tom, aby bolo dieťa v materskej škole spokojné a šťastné.

Bratislava 28. januára (SkolskyServis.sk) - V najbližších mesiacoch sa bude mnoho rodičov malých detí zaoberať otázkou výberu správnej materskej školy (MŠ). Dieťa i jeho rodičov tak čaká prvá veľká zmena od chvíle, ako prišlo na svet. Každý rodič túži po tom, aby bolo dieťa v materskej škole spokojné a šťastné, preto je dobré, ak sa výberu správnej MŠ venuje dostatočná pozornosť.

Ako sa zorientovať v širokej ponuke predškolských zariadení, a to nie len súkromných, cirkevných, ale aj štátnych? Je veľa kritérií, ktoré rodičia musia zvažovať a rozhodnúť sa, čo je pre nich a ich dieťa najdôležitejšie.
Na začiatok je dobré vedieť, aká je úloha materskej školy, čo je jej hlavným poslaním a aké ciele má napĺňať. Od toho sa potom odvíja program detí v škôlke.
Hlavným cieľom každej materskej školy má byť pomôcť dieťaťu čo najviac všestranne rozvíjať jeho potenciál, napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i dospelými, uľahčovať mu plynulú adaptáciu z rodinného prostredia na školské. Má získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania, podporovať vzťah k poznávaniu a učeniu prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a bádania v radostnom a tvorivom duchu. Ďalej má ponúkať kontakty s umením formou besied, koncertov či tvorivých workshopov a venovať pozornosť predčitateľskej a finančnej gramotnosti, globálnej a environmentálnej výchove, dodržiavaniu princípov rovnosti a ľudských práv či podpore telesného a duševného zdravia výchovou k zdravému životnému štýlu.

Pre všetky škôlky je záväzný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie.

Pre štátne, cirkevné a súkromné materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení je záväzný dokument Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie. Podľa neho si materské školy vypracovávajú Školský vzdelávací program (ŠkVP), ktorý má odzrkadľovať vlastné zameranie MŠ a jej individuálne potreby. V prípade súkromných škôlok je preto potrebné zistiť si, či je škôlka zaradená v sieti a ako má vypracovaný ŠkVP. Škôlky či rôzne detské centrá nemajú povinnosť mať vypracovaný ŠkVP, ich personál nemusí spĺňať kritériá na výber pedagogických zamestnancov a vo svojom názve nesmú používať pojem „materská škola“. V takýchto prípadoch by sa rodičia mali dôslednejšie zaujímať o výchovno-vzdelávací program danej škôlky, ako aj o metódy práce s deťmi.
Materské školy môžu svoj program dopĺňať aj ponukou krúžkov. Rodičia veľmi radi využívajú túto možnosť, ale aj v tejto oblasti platí pravidlo, že menej je niekedy viac. Dobrá materská škola ponúka deťom všestranný program, pričom myslí aj na priestor pre voľnú hru bez špeciálne organizovaného programu.

Čo má vedieť dieťa pred nástupom do školy

Dieťa má pred nástupom do školy získať nielen správne návyky v kľúčových oblastiach, ako je poriadok, spánok, jedlo a hygiena, ale má rozvíjať aj charakterové vlastnosti. Už od útleho veku treba v deťoch pestovať múdrosť, obozretnosť, vytrvalosť, pokoru, statočnosť, lásku k sebe samému, lásku k ostatným a spravodlivosť. Preto dôležitým kritériom by malo byť aj to, ako dôsledne materská škola dbá na budovanie správnych návykov a ako podporuje rozvoj charakteru dieťaťa. Spoluzakladateľka súkromnej materskej školy Pramienok Gabriela Burianková vysvetľuje, že prvých šesť rokov života dieťaťa je najdôležitejších pri celkovom rozvoji osobnosti. V tomto období sa okrem iného formujú základné charakterové vlastnosti dieťaťa a získavajú sa správne návyky. Tie sa najjednoduchšie budujú počas citlivého obdobia, teda v tom úseku života, v ktorom si ich dieťa ľahko osvojuje (napr. citlivé obdobie na utvorenie si návyku poriadku je v časovom rozmedzí 6 mesiacov až 5 rokov).

V materskej škole Pramienok máme preto na celý školský rok pripravený Plán rozvoja charakteru, v ktorom sa každý mesiac zameriava na vybranú charakterovú vlastnosť, rozvíja sa samostatnosť a socializácia v konkrétnej oblasti,“ hovorí Gabriela Burianková.

Pre mnohých rodičov je dôležitý individuálny prístup k dieťaťu, čo je pochopiteľné, pretože každé dieťa je jedinečné. Ako uvádza G. Burianková, materská škola Pramienok chce byť partnerom rodičov vo výchove a vzdelávaní detí. „Individuálny prístup sa preto buduje od prvého kontaktu s rodinou. Na osobnom stretnutí sa rodičia oboznamujú, ako MŠ funguje, aké metódy výchovy a vzdelávania sa využívajú. Rodičia zasa informujú MŠ o tom, aké ich dieťa je, aké má návyky, povahu, čo má rado alebo naopak, či nemá z niečoho obavy.“ Spolu s rodičmi sa aj na základe tohto rozhovoru dohodne individuálny adaptačný proces a už pri nástupe do škôlky učiteľky vedia, aké dieťa v kolektíve privítajú. Táto spolupráca medzi rodičmi a materskou školou pokračuje formou tútorských stretnutí s rodičmi trikrát ročne, kde rodičia získavajú komplexný pohľad na svoje dieťa v pedagogickej oblasti, oblasti získavania dobrých návykov a rozvoja charakteru. Rodič presne vie, v čom sa dieťaťu darí a v čom treba jeho rozvoj ešte podporiť. Ďalej sa s rodičmi dohodnú úlohy, ktoré pomôžu danému dieťaťu v jeho osobnom rozvoji. Tútorské stretnutia pomáhajú zladiť výchovu doma a v materskej škole, vďaka čomu deti napredujú oveľa rýchlejšie.

Významný vplyv na rozvoj dieťaťa a jeho zdravie má aj vyvážená strava

Je preto ideálne, ak sa v MŠ pravidelne podáva čerstvé ovocie či zelenina, mäsité aj bezmäsité jedlá a strukoviny. Keďže počet detí s potravinovými alergiami stúpa, treba vopred zistiť, či škôlka vie zabezpečiť stravu aj pre dieťa so stravovacími obmedzeniami.
Dobrá dostupnosť materskej školy má svoje nesporné výhody pre time-manažment rodiny. Poloha MŠ v blízkosti domu alebo práce ušetrí nemálo času i stresu pre deti aj rodičov. Ak sa vyberie zariadenie v blízkosti domova, je väčšia istota, že ráno dieťa príde do materskej školy načas. Jej poloha v blízkosti pracoviska rodiča zjednoduší odchod domov či riešenie nečakaných udalostí počas pobytu v nej. V prípade kvalitnej materskej školy však ani dostupnosť nemusí hrať rolu a rodičia sú ochotní za dobrou materskou školou cestovať aj ďalej.

Pre organizáciu času rodiny sú dôležité aj otváracie hodiny

Štátne materské školy majú spravidla otvorené v časovom rozpätí od 6,30 až do 17,30. Niektoré súkromné zariadenia sa prispôsobili v otváracích hodinách štátnym MŠ, iné sa usilujú prispôsobiť pracovnému času rodičov. V ponuke sú aj tzv. non-stop škôlky s nočným aj víkendovým strážením detí. Odborníci upozorňujú, že čas trávený v MŠ je pre deti fyzicky a psychicky náročný, preto jeho dĺžku treba starostlivo zvažovať.
Rodičom treba využiť možnosť nezáväznej návštevy vybranej materskej školy, aby si obzreli jej priestory, či sú dostatočné priestranné a presvetlené, či je k dispozícii bezpečné ihrisko alebo malá záhradka. Môžu sa porozprávať s učiteľkami alebo ďalšími zamestnancami, ktorí budú prichádzať s dieťaťom do kontaktu.

NeprehliadniteDieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní . Prax ukazuje, že význam týchto potvrdení sa žiaľ, často podceňuje, a to tak zo strany zákonných zástupcov, ako aj lekárov vydávajúcich tieto potvrdenia len formálne. Neraz sa až pri výskyte problémov súvisiacich so zdravotným stavom niektorých detí doceňuje ich skutočný význam a zmysel.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné
podmienky)


G. Burianková zo SMŠ Pramienok v Petržalke

Téma TASR