Učíte sa cudzí jazyk s porozumením?

OTS, 12. októbra 2018 15:20

Používanie metódy CLIL- Content and Language Integrated Learning - pri výučbe cudzích jazykov v praxi znamená, že obsahy na hodinách všeobecnovzdelávacích predmetov sú sprostredkované v cudzom jazyku.

Foto: RAABE
Bratislava 12. októbra (OTS) - Výhodou prepojenia cudzieho jazyka s inými nejazykovými predmetmi je efektívne rozširovanie slovnej zásoby v danom jazyku a z rozličných oblastí.
Metódu CLIL mnohí učitelia už poznajú a využívajú na vyučovaní v školách. Predstavuje vďačný inštrument na podporu cudzích jazykov. Cudzí jazyk, ktorý je predmetom vyučovania, sa používa na komunikačné účely, dorozumenie, prijímanie a odovzdávanie viacerých informácií a dôvodností.
Ak máte v rukách správnu cudzojazyčnú beletriu, môžete pomocou jazyka objavovať rôzne informácie, ktoré nemusia súvisieť len s dejom príbehu, gramatikou alebo rozvojom slovnej zásoby jazyka, v ktorom čítate. Možno sa dozviete niečo viac o živote spisovateľa, ktorý dané dielo napísal alebo si doplníte poznatky z histórie, ktoré sa vám zídu na hodinách dejepisu (Napr. v románe Vanity Fair od Thackeray William sa dočítate aj o Bitke pri Waterloo).
Foto: RAABE

Pri metóde CLIL slúži cudzí jazyk ako médium na sprostredkovanie informácií a porozumenie. Rastie preto aj záujem o využívanie tejto metódy pri vyučovaní na školách. Doterajšie skúsenosti s CLIL v krajinách Európskej únie ukazujú, že vyučovanie cudzieho jazyka má iný charakter, nie je to len oboznamovanie sa s cudzím jazykom, ale cieľom je už konkrétny výsledok – rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku. CLIL má veľký potenciál hlavne na stredných odborných školách či obchodných akadémiách. Kombinácia informácií z viacerých predmetov s pomocou metódy CLIL môže mať veľký prínos pre študentov. To si však vyžaduje, aj jazykovo, veľmi kompetentných učiteľov.
Na rozdiel od bilingválneho vyučovania, CLIL-vyučovanie podporuje súčasne vedomosti zo všeobecno-vzdelávacieho predmetu, ale aj vedomosti a zručnosti z cudzieho jazyka. Dôležité je, aby sa vytvorili v rámci vyučovacieho procesu všeobecno-vzdelávacích predmetov podmienky pre učenie sa. Čo to znamená? Pri tradičnej forme vyučovania je učiteľ aktívny a žiaci sa učia primárne prostredníctvom neho. Študenti sú vtedy tí menej aktívni. Potrebujú viac podnetov, aby ich pozornosť neklesala. Avšak, keď žiaci aktívne pracujú v prostredí, v ktorom majú možnosť cielene ako aj emocionálne sa s učivom skonfrontovať, zvyčajne sa aj viac naučia.
V každom vyučovacom predmete na školách má jazyk centrálnu úlohu. Pomocou neho sa sprostredkujú vedomosti, uskutočňujú rôzne pozorovania, opisy, žiaci si vymieňajú myšlienky, názory a diskutujú. K jazykovým funkciám patria: schopnosť opísať či identifikovať, schopnosť vysvetliť či redukovať a po tretie schopnosť ohodnotiť, argumentovať či dokázať a nakoniec vyvodiť závery. To, že tento proces jednoducho funguje, si môžete vyskúšať aj pri čítaní knižných spracovaní svetovej klasiky v cudzom jazyku. Keď budete čítať v angličtine, nemčine, či francúzštine známy príbeh zo svetovej literatúry, okrem preskúšania gramatiky či rozvoja slovnej zásoby, absorbujte aj informácie navyše: o reáliách, prostredí, z histórie, o spisovateľovi a pod. ktoré sa v knihe nachádzajú. Veľmi dobre si precvičíte porozumenie jazyka v súvislostiach.
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko pripravilo pre školy akciu 20+10 za zvýhodnených podmienok s takmer 200 knižnými titulmi v piatich svetových jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Ak si škola teraz objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 si k nim môže vybrať zadarmo ako bonus. Vo vnútri každej knihy nájdu praktickú časť na precvičenie gramatiky a audio CD na správnu výslovnosť.

CHCETE VYHRAŤ HODNOTNÚ KNIHU?
Stačí, ak odpoviete na zopár otázok a my vás zaradíme do žrebovania o 5 knižiek z edície cudzojazyčnej beletrie LIBRE.
Zapojte sa do súťaže tu
Súťaž Foto: RAABE


PRÍLEŽITOSŤ PRE ŠKOLY!
Práve teraz si môžete doplniť svoje školské knižnice o tituly cudzojazyčnej beletrie LIBRE za zvýhodnených podmienok. Stačí, ak vaša škola objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 ks k ním môže dostať podľa vlastného úplne zadarmo.
Školy si môžu tituly objednávať tu



Téma TASR